Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

FATF aktualizuje informace o jurisdikcích majících strategické nedostatky v oblasti praní špinavých peněz a financování terorismu.

08.09.2017

FATF aktualizuje informace o jurisdikcích majících strategické nedostatky v oblasti praní špinavých peněz a financování terorismu.

FATF dne 23. června 2017 vydal zprávu (tzv. Public Statement), která aktualizuje informace o jurisdikcích majících strategické nedostatky v oblasti praní špinavých peněz a financování terorismu. Jedná se, stejně jako v minulých zprávách k tomuto tématu, o KLDR a Irán.

FATF je stále přesvědčen o tom, že se KLDR nepodařilo vyřešit zásadní nedostatky jejího vnitřního systému boje proti praní peněz a financování terorismu a že tedy představuje závažnou hrozbu pro integritu mezinárodního finančního systému. KLDR je z pohledu FATF rovněž zásadní hrozbou s ohledem na její nepovolené aktivity související se šířením zbraní hromadného ničení a jeho financováním.

V návaznosti na výzvu z 25. února 2011 FATF znovu zdůrazňuje svým členským státům a vyzývá
i další jurisdikce, aby instruovaly finanční instituce ke zvláštní obezřetnosti v obchodních vztazích
a transakcích s KLDR, včetně tamních společností, finančních institucí a těch, kteří jednají jejich jménem. Vedle zvýšeného dohledu dále FATF vybízí, aby státy využívaly účinných protiopatření a cílených finančních sankcí v souladu s platnými rezolucemi OSN. Jednotlivé státy by rovněž měly přijmout nezbytná opatření a zavřít existující pobočky, dceřiné společnosti
a kanceláře zastupující banky KLDR na svých územích a ukončit korespondenční vztahy s těmito bankami, je-li tak vyžadováno v rámci rezolucí OSN.

Ve vztahu k Iránu FATF nevyzývá k protiopatřením, ale k využití opatření hloubkové kontroly úměrné rizikům spojeným s touto jurisdikcí.

V červnu 2016 FATF vysocí představitelé Iránu přijali Akční plán pro vyřešení strategických nedostatků v oblasti AML/CFT, jehož součástí je i závazek vyhledat technickou podporu pro splnění tohoto Akčního plánu. Irán již některé z kroků vytyčených v Akčním plánu splnil a s ohledem na to FATF nadále vyzývá k neuplatňování protiopatření. FATF bude i nadále monitorovat pokrok při plnění Akčního plánu a zváží své budoucí kroky vůči Iránu.

Irán ovšem i přes výše zmíněné přijaté závazky zůstává zmíněn ve veřejném prohlášení FATF
až do doby, kdy budou závazky Akčního plánu zcela naplněny. S ohledem na to FATF vyzývá státy, aby i nadále upozorňovaly své finanční instituce, že je nutné uplatňovat zesílenou hloubkovou kontrolu v rámci obchodních vztahů a transakcí s fyzickými i právnickými osobami z Iránu v souladu s FATF doporučením č. 19, konkrétně pak v otázkách týkajících se financování terorismu.

V rámci průběžného procesu sledování souladu zemí se standardy AML/CFT FATF dne 23. června 2017 dále uveřejnil zprávu, týkající se dalších jurisdikcí, jejichž AML/CFT systém vykazuje zásadní nedostatky (tzv. Improving Global AML/CFT Compliance: On-going Process - 23 June 2017). V této zprávě jsou zmíněny jurisdikce, jejichž systémy AML/CFT se sice značně liší, ale všechny mají strategické nedostatky v oblasti AML/CFT, avšak přijaly závazky k jejich odstranění.

Mezi státy, které mají strategické nedostatky v oblasti AML/CFT podle FATF patří
Bosna a Hercegovina, Etiopie, Irák, Sýrie, Uganda, Vanuatu a Jemen
. Oproti minulé zprávě FATF byly z tohoto seznamu vyřazeny Afganistán a Laos.

FAÚ doporučuje povinným osobám ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb. při vstupu
do obchodních vztahů a při platebním styku s osobami a finančními institucemi z těchto jurisdikcí
přihlédnout k rizikům spjatým s identifikovanými nedostatky.