Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Mezinárodní agenda

FATF

Financial Action Task Force – Finanční akční výbor je mezivládní orgán, který vytváří mezinárodní standardy v oblasti boje proti praní špinavých peněz, financování terorismu a financování zbraní hromadného ničení (AML/CFT). FATF byl založen v roce 1989, v současné době má 39 členů (37 států a 2 regionální organizace, z nichž jednou je Evropská komise) a 8 přidružených členských uskupení, tzv. regionálních uskupení podle FATF (FATF-Style Regional Body (FSRB). Tímto způsobem je k dodržování FATF standardů zavázáno přes 180 jurisdikcí. Statut pozorovatele při FATF má přes 20 mezinárodních organizací včetně např.: Evropské centrální banky, Europolu, Interpolu, OSN a Světové banky.

Mezinárodní standardy potírání praní špinavých peněz, financování terorismu a financování zbraní hromadného ničení jsou stanoveny v Doporučeních FATF a Metodologii FATF k hodnocení účinnosti národních AML/CFT systémů. Doporučení byla poprvé vydána v roce 1990, od té doby byla několikrát revidována. Naposledy prošla velkou revizí v roce 2012, ad hoc mohou být aktualizována jednotlivá ustanovení. Doporučení jsou nyní namířena také proti korupci a daňovým trestným činům.

Aktuální dokumenty ke stažení

Doporučení FATF aktuální k říjnu 2020 (CZ) 2.15 MB stáhnout
FATF Recommendations updated October 2020 (EN) 1.85 MB stáhnout

Jednou z klíčových činností FATF je vydávání seznamu vysoce rizikových a nespolupracujících jurisdikcí na základě hodnocení účinnosti resp. nedostatků AML/CFT systémů a spolupráce identifikovaných jurisdikcí s FATF. Do současné doby FATF hodnotil přes 80 zemí, z nichž téměř 70 mělo nedostatky, kvůli kterým byly identifikovány jako vysoce rizikové. Přes 50 zemí už ve spolupráci s FATF nedostatky ve svých národních AML/CFT systémech odstranilo. Seznam je aktualizován 3krát ročně a přehled identifikovaných jurisdikcí je dostupný na stránkách FATF.

Další klíčovou aktivitou FATF je publikační činnost, jejímž cílem je zvyšování povědomí o aktuálních trendech, metodách a typologiích praní peněz a rovněž zlepšování prevence a účinnosti AML/CFT opatření prostřednictvím vydávání pokynů a vodítek pro různé oblasti či adresáty. FATF vydal řadu dokumentů týkajících se financování terorismu, financování šíření zbraní hromadného ničení, korupce, ale také vodítka specificky určená určitému sektoru osob, např. řadu vodítek týkajících se rizikově orientovaného přístupu pro oblast: životního pojištění, cenných papírů, virtuálních měn a nejnověji pro právnické profese. Publikace jsou k dohledání na stránkách FATF.

V neposlední řadě jsou důležitým zdrojem informací i jednotlivé hodnotící zprávy států FATF nebo jednotlivých FSRB, které obsahují technické informace o veřejných rejstřících, úpravy v oblasti ochrany osobních údajů, rozsahu identifikace a kontroly klienta a od roku 2013 i hodnocení rizik, kterým je země v oblasti praní peněz a financování terorismu vystavena. Zprávy (označené MER) a následné aktualizace (označené Follow-Up) jsou dohledatelné přes odkazy na jednotlivé země na stránkách FATF.


MONEYVAL

Česko není přímo členem FATF ale výboru MONEYVAL při Radě Evropy, který je jedním z 8 přidružených členských uskupení FATF. Výbor byl vytvořen v roce 1997, jeho členy jsou státy Rady Evropy, které nejsou členy FATF, Rusko (které je i členem FATF), Městský stát Vatikán, Guernsey, Jersey, ostrov Man a Gibraltar a dva státy FATF jmenované předsednictvem FATF, v současné době jsou to Francie a Itálie. Některé další státy a organizace mají statut pozorovatele (Kanada, Japonsko, Mexiko, Spojené státy americké, Evropská komise a Generální sekretariát Rady EU a další).
Delegace Česka v MONEYVALu má tři stálé členy, po jednom z Finančního analytického úřadu, Ministerstva spravedlnosti a České národní banky. Vedoucím české delegace je zástupce Finančního analytického úřadu. Kromě stálých členů ještě existuje skupina několika hodnotitelů z resortů MF, MSp a MV a z ČNB, kteří se účastní hodnocení ostatních členských zemí MONEYVALU.
MONEYVAL, v souladu s metodologií FATF, provádí tzv. vzájemná hodnocení členských zemí. Tato vzájemná hodnocení spočívají v tom, že experti z pěti zemí hodnotí AML/CFT systém vybrané země v rozsahu vymezeném standardy definovanými v Doporučeních FATF, především pak efektivitu jeho fungování v praxi. Hodnotitelé navštíví během dvou pracovních týdnů veškeré státní orgány a instituce, podílející se na boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, neziskové organizace a vybrané subjekty, mající povinnost hlásit podezřelé transakce finanční zpravodajské jednotce. Česko má za sebou již pět kol takového hodnocení. První proběhlo na jaře roku 1998 a poslední páté na jaře 2018. V rámci pátého kola hodnocení byla v létě 2020 přijata zpráva o následném hodnocení (tzv. follow-up report). Zprávy z minulých kol hodnocení jsou dostupné na stránkách Rady Evropy.

Stejně jako FATF a někdy ve spolupráci s ním vydává Moneyval odborné publikace věnující se určitým aspektům problematiky AML/CFT, tzv. typologické zprávy. Poslední vydaná zpráva je z dubna 2015 a věnuje se praní výnosů z organizované trestné činnosti. Všechny typologické zprávy jsou dostupné na stránkách Rady Evropy.

Aktuální dokumenty ke stažení

1st Enhanced Follow-up Report & Technical Compliance Re-Rating (June 2020) 771.07 KB stáhnout
Evaluation Report MONEYVAL (2018) 17 December 2018 (EN) 2.75 MB stáhnout
Hodnotící zpráva MONEYVAL (2018) 17. prosince 2018 (CZ) 2.79 MB stáhnout

EGMONTSKÁ skupina

Egmont Group je uskupením sdružujícím 164 finanční zpravodajské jednotky (Financial Intelligence Unit (FIU)). Primárně je platformou umožňující a usnadňující sdílení informací a poznatků v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu. Egmont na svých webových stránkách publikoval řadu dokumentů, které mohou odborné veřejnosti, zejména tzv. povinným subjektům, majícím povinnost hlásit podezřelé transakce, sloužit jako vodítka v oblasti AML/CFT. Publikace jsou dostupné na stránkách Egmontské skupiny.


Rada Evropské unie

FAÚ se v roli vnitrostátního koordinátora provádění mezinárodních sankcí účastní sankční formace pracovní skupiny Radů pro vnější vztahy, tzv. sankčního RELEXu. Mezinárodním sankcím je věnována samostatná část webových stránek FAÚ.


Evropská komise

Evropská komise je aktivní v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu několika způsoby. V prvé řadě organizuje jednání Platformy finančních zpravodajských jednotek EU, zřízené směrnicí (EU) 2015/849 za účelem usnadnění spolupráce, výměny informací a poskytnutí poradenství, kterého se účastní i zástupce FAÚ. Kromě toho se zástupci FAÚ účastní práce expertní skupiny EGMLTF (Expert Group on Money Laundering and Terrorist Financing), která je konzultačním orgánem Komise v problematice AML/CFT, a to např. při přípravě legislativních návrhů, delegovaných aktů a provádění evropské legislativy.

Problematikou dohledu nad finančními institucemi v oblasti AML/CFT se pak zabývá expertní skupina ESFS (European System of Financial Supervision), která byla založena již v roce 2010, ale až od roku 2018 se zabývá i problematikou praní peněz a financování terorismu, a to především  z hlediska cíleného dohledu nad finančními institucemi, která doplňuje a rozšiřuje tradiční obezřetnostní dohled. V rámci projednávání nového nařízení o Evropském orgánu dohledu se již FAÚ pravidelně účastnil diskuzí této skupiny.

Evropská komise je rovněž činná v oblasti mezinárodních sankcí. Do práva EU převádí rozhodnutí Rady EU v oblasti Společné zahraniční a bezpečnostní politiky nebo rezoluce Rady bezpečnosti OSN a k provádění těchto právních aktů poskytuje stanoviska a pokyny.


EBA - European Banking Authority

V souladu se směrnicí (EU) 2015/849 navázal FAÚ spolupráci s evropskými orgány dohledu, zejména Evropským orgánem pro bankovnictví (EBA). Cílem spolupráce je výměna informací za účelem zlepšení fungování finančního trhu prostřednictvím řádné, účinné a jednotné regulace a dohledu na úrovni EU. Za tímto účelem EBA spolupracuje také s dalšími dvěma evropskými orgány dohledu, a to Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy (ESMA) a Evropským orgánem pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) na přijímání technických norem, obecných pokynů a doporučení. Dokumenty týkající se oblasti AML/CFT jsou dostupné na stránkách EBA.


OECD - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

Působení Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj se prolíná s bojem proti praní peněz v oblasti prevence korupce a úplatkářství a v oblasti daní. V roce 1997 byla přijata konvence OECD proti uplácení a signatářské státy včetně Česka jsou pravidelně sledovány z hlediska naplňování ustanovení této konvence. Hodnocení provádí pracovní skupina pro uplácení v mezinárodních obchodních transakcích. FAÚ se jí aktivně účastní a podílel se na hodnocení Norska a Lotyšska. Zprávy o hodnocení Česka jsou dostupné na stránkách OECD.

Kromě toho lze na webu OECD k problematice korupce a podplácení a potírání daňové kriminality nalézt řadu užitečných publikací.


UNOCD - Úřad OSN pro drogy a kriminalitu

FAÚ spolupracuje s Úřadem OSN pro drogy a kriminalitu v rámci jeho celosvětového programu proti praní peněz, výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. V rámci tohoto programu poskytuje UNOCD podporu při provádění preventivních opatření v oblasti AML/CFT a při vyhledávání, zajišťování a konfiskaci výnosů z trestné činnosti.


Mezinárodní měnový fond a Světová banka

Tyto dvě organizace se sdružily ve svém úsilí zvýšit povědomí o nutnosti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu v globálním měřítku a pořádají po celém světě konference a semináře zabývající se touto problematikou. V roce 2002 tyto instituce vydaly Metodologii boje proti praní peněz a financování terorismu a dohodly se na financování a organizaci hodnocení ve vybraných zemích podle této metodologie. Hodnocení Česka proběhlo v rámci pilotního projektu v roce 2003, od té doby probíhá pravidelně a naposledy se konalo na jaře 2019. Zprávy z hodnocení jsou dostupné na webu MMF.

Relevantní informace lze získat rovněž na stránkách Světové banky věnovaných integritě finančních trhů.