Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Aktuálně o sankcích

30. 4. 2021

Informace o změnách v údajích 2 osob na sankčním seznamu OSN vůči Libyi

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti zřízený podle rezoluce 1970 (2011) k Libyi, upravil dne 29. dubna 2021 údaje u 2 fyzických osob uvedených na sankčním seznamu OSN, vůči nimž, resp. vůči jejichž majetku, se uplatní mj. finanční sankce v podobě zmrazení jejich aktiv a v zákazu přímého i nepřímého zpřístupnění jakýchkoli aktiv těmto osobám. Změny se týkají osob uvedených v příloze a jsou vyznačeny přeškrtnutím rušených údajů, resp. podtržením nově vkládaných informací.

Informace o změnách v údajích 2 osob na sankčním seznamu OSN vůči Libyi 121.64 KB stáhnout

23.4. 2021

Aktualizace metodických pokynů č. 1 a č. 5 týkajících se provádění mezinárodních sankcí

Finanční analytický úřad zveřejnil aktualizované metodické pokyny č. 1 k provádění mezinárodních sankcí zejména v souvislosti s financováním terorismu a č. 5 k provádění některých omezujících opatření vůči osobám, subjektům a orgánům, na které se vztahují rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN.

Metodický pokyn č. 1 - K uplatňování mezinárodních sankcí v souvislosti s financováním terorismu 448.94 KB stáhnout
Metodický pokyn č. 5 - Provádění některých omezujících opatření vůči osobám, subjektům a orgánům, na které se vztahují rozhodnutí Rady bezpečnosti Organizace spojených národů 351.33 KB stáhnout

1. 4. 2021

Příručka technické pomoci a nehmotného přenosu technologií

Finanční analytický úřad zveřejňuje metodickou pomůcku určenou především vysokým školám, výzkumným ústavům a obdobným vědeckým pracovištím. Pomůcka nazvaná Příručka technické pomoci a nehmotného přenosu technologií se věnuje jednomu typu omezujícího opatření v rámci mezinárodních sankcí a související problematice kontroly nehmotných technologií.

Příručka technické pomoci a nehmotného přenosu technologií 1.05 MB stáhnout

15. 3. 2021

Zrušení sankcí EU vůči Egyptu

Finanční analytický úřad informuje, že dnem 16. března 2021 nabývá účinnosti rozhodnutí Rady (SZBP) 2021/449 ze dne 12. března 2021, kterým se zrušuje rozhodnutí 2011/172/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Egyptě a dále taktéž nařízení Rady (EU) 2021/445 ze dne 12. března 2021, kterým se zrušuje nařízení (EU) č. 270/2011 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Egyptě. Těmito sankčními předpisy se tak zcela ruší veškerá dosavadní omezující opatření stanovená vůči konkrétně v přílohách rozhodnutí 2011/172/SZBP, resp. nařízení (EU) č. 270/2011 vyjmenovaným osobám, subjektům a orgánům.

Nařízení Rady EU 2021/445 ze dne 12. března 2021 501.54 KB stáhnout
Rozhodnutí Rady SZBP 2021/449 ze dne 12. března 2021 498.62 KB stáhnout

21. 12. 2020

Evropská komise zveřejnila pokyny k provádění lidskoprávního sankčního režimu

Komise v pokynech k provádění některých ustanovení z nařízení Rady (EU) 2020/1998 poskytuje odpovědi na možné nejčastější otázky týkající se nového sankčního režimu. Věnuje se rozsahu finančních sankcí, pro koho jsou omezující opatření závazná, vysvětluje pojmy jako vlastnictví a ovládání a rovněž vysvětluje možnosti výjimek. Pokyny jsou zatím dostupné jen v anglické verzil.

Pokyny k provádění lidskoprávního sankčního režimu 161.70 KB stáhnout

10.12.2020

Zavedení sankcí Evropské unie proti porušování lidských práv

Finanční analytický úřad informuje, že dnem 8. prosince 2020 nabyla účinnosti rozhodnutí Rady (SZBP) 2020/1999 a nařízení Rady (EU) 2020/1998, jimiž Rada EU vyhlásila omezující opatření (mezinárodní sankce) proti závažnému porušování a zneužívání lidských práv. Jedná se o tzv. autonomní sankce EU, které nemají základ v sankcích stanovených v rezolucích Rady bezpečnosti OSN. Omezení, jež musí být od 8. 12. 2020 v této souvislosti uplatňována, spočívají jednak v zákazu vstupu do EU a průjezdu přes území jejích členských států konkrétních fyzických osob a dále ve zmrazení aktiv (majetku) a zákazu přímého i nepřímého zpřístupnění jakýchkoli finančních prostředků a hospodářských zdrojů konkrétním fyzickým nebo právnickým osobám. Seznamy těchto osob a subjektů jsou přílohou obou předpisů a jakkoli jsou k datu vyhlášení sankcí nenaplněné, je třeba v případě potřeby vždy ověřit (např. prostřednictvím portálu EUR-Lex nebo prostřednictvím Sankční mapy EU) aktuální stav. V podrobnostech FAÚ odkazuje přímo na zmíněné právní předpisy EU, kterými se sankce proti porušování a zneužívání lidských práv stanovují.

Rozhodnutí Rady SZBP 2020/1999 ze dne 7.12. 2020 527.97 KB stáhnout
Nařízení Rady EU 2020/1998 ze dne 7.12. 2020 549.18 KB stáhnout

30.11.2020

Aktualizované pokyny k poskytování humanitární pomoci v boji s Covid-19 v souvislosti s omezujícími opatřeními EU

Evropská komise zveřejnila novou kapitolu týkající se Nikaraguy. Pokyny obsahují praktické rady jak poskytovat humanitární pomoci v boji proti nemoci Covid-19 v souladu s omezujícími opatřeními EU (mezinárodní sankce). Kapitoly týkající se Íránu, Sýrie a Venezuely zůstaly nezměněny. Ke stažení poskytujeme celé aktualizované pokyny a doprovodné prohlášení Komise. Pokyny jsou dostupné i v české jazykové verzi, prohlášení Komise jen v angličtině.

Prohlášení Evropské komise 44.43 KB stáhnout
Aktualizované pokyny Evropské komise 1,003.32 KB stáhnout

29.10.2020

Evropská komise pomáhá malým a středním podnikům s dodržování sankcí vůči Íránu

Due Diligence Helpdesk a Sanctions Tool jsou online platformy, jejichž cílem je usnadnit legitimní obchod s Íránem. Tyto platformy, které lze využít zdarma, budou pomáhat podnikatelským subjektům v EU, zejména malým a středním podnikům, aby dodržovaly platné mezinárodní sankce vůči Íránu.

Due Diligence Helpdesk poskytuje konkrétní, na míru šitou podporu malým a středním podnikům tím, že provádí hloubkovou kontrolu (due diligence), a tak ověřuje, že konkrétní podnikatelské projekty jsou v souladu s mezinárodními sankcemi. Touto platformou se EU snaží poskytnout jistotu zainteresovaným stranám, např. evropským bankám, že se v konkrétním případě jedná o legitimní obchod s Íránem. Helpdesk bude rovněž vydávat příručky, organizovat školení a webináře.

Sanctions Tool je jednoduchý interaktivní formulář. Poskytuje malým a středním podnikům obecné, nezávazné rady ohledně toho, zda se na jejich obchodní záměr mohou vztahovat mezinárodní sankce vůči Íránu.


14.10.2020

Aktualizovaná vodítka k poskytování humanitární pomoci v boji s Covid-19 v souvislosti s omezujícími opatřeními EU

V květnu tohoto roku zveřejnila Evropská komise vodítka jak poskytovat humanitární pomoc v boji proti nemoci Covid-19 v oblastech, na něž se vztahují omezující opatření EU (mezinárodní sankce) a konkrétně se zaměřila na sankční režim vůči Sýrii. Nyní Komise vodítka rozšířila o výklad k dalším dvěma sankčním režimům, a to vůči Íránu a Venezuele. Kapitola týkající se Sýrie zůstala nezměněna. Ke stažení poskytujeme celá aktualizovaná vodítka a doprovodné prohlášení Komise. Oboje je zatím dostupné jen v anglické verzi.

Aktualizovaná vodítka Evropské komise 863.83 KB stáhnout
Prohlášení Evropské komise 316.23 KB stáhnout

09.07.2020

Problematika sankcí v rámci Evropské komise

Finanční analytický úřad informuje o zařazení sankční problematiky do Generálního ředitelství pro finanční stabilitu, finanční služby a unii kapitálových trhů (DG FISMA) a upozorňuje na výkladová stanoviska Evropské komise k sankční legislativě. Nejnovější stanovisko se týká článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 a je ke stažení níže. Souhrnné informace k problematice sankcí včetně všech dosud vydaných stanovisek Komise jsou dostupné zde.

STANOVISKO KOMISE ze dne 19.6.2020 k článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 376.14 KB stáhnout

03.06.2020

"Otázky a odpovědi" k poskytování humanitární pomoci v boji proti pandemii Covid-19 v souvislosti s uplatňováním mezinárodních sankcí

Evropská komise zveřejnila své výkladové stanovisko k poskytování humanitární pomoci v boji proti pandemii Covid-19 v souvislosti s uplatňováním omezujících opatření (mezinárodních sankcí) obecně a vůči Sýrii konkrétně. Další výkladová stanoviska k jiným sankčním režimům by měla následovat. Orgánem příslušným v ČR k udělování výjimek z omezujících opatření je Finanční analytický úřad. Tamtéž lze také adresovat kvalifikované dotazy k výkladu sankčních opatření.
Dokument ke stažení:

Stanovisko Komise včetně otázek a odpovědí k humanitární pomoci do Sýrie 427.72 KB stáhnout

Při poskytování pomoci civilnímu obyvatelstvu v Sýrii lze jako právně nezávazná vodítka využít také dokument The Risk Management Principles Guide for Sending Humanitarian Funds into Syria and Similar High-Risk Jurisdictions zveřejněná Graduate Institute of Geneva, na jehož přípravě se podílela vedle dalších institucí i Evropská komise. Dokument obsahuje základní informace a praktické tipy pro zasílání finanční pomoci v souladu s mezinárodními sankcemi EU a OSN a dalšími regulatorními požadavky do Sýrie, ale lze jej návodně využít i pro jiné jurisdikce, které jsou rizikové z hlediska existujících mezinárodních sankcí, konfliktů nebo rizik financování terorismu.


04.02.2020

Vytvoření koordinační skupiny pro provádění mezinárodních sankcí v ČR

Finanční analytický úřad informuje, že při Ministerstvu financí vznikla meziresortní koordinační skupina, jejímž hlavním cílem je ještě více zefektivnit provádění mezinárodních sankcí na národní úrovni a plnit mezinárodní standardy v oblasti cílených finančních sankcí a jejich vnitrostátní koordinace. Skupině předsedá zástupce FAÚ a na její činnosti se podílí zástupci celé řady dalších institucí, blíže viz dokumenty Statut a Jednací řád níže.

Statut mezirezortní koordinační skupiny pro provádění mezinárodních sankcí v České republice 432.68 KB stáhnout
Jednací řád mezirezortní koordinační skupiny pro provádění mezinárodních sankcí v České republice 422.67 KB stáhnout

14.11.2019

Seznam zemí, vůči nimž EU uplatňuje omezující opatření

Finanční analytický úřad aktualizuje seznam zemí, vůči jejichž osobám, subjektům či orgánům se prostřednictvím předpisů EU uplatňují omezující opatření. Podrobněji se s příslušnými předpisy a případnými vodítky k nim lze seznámit na webové stránce www.sanctionsmap.eu.


13.11.2019

Zavedení sankcí Evropské unie vůči Turecku

Finanční analytický úřad informuje, že dnem 13. listopadu 2019 nabyla účinnosti rozhodnutí Rady (SZBP) 2019/1894 a nařízení Rady (EU) 2019/1890, jimiž Rada EU vyhlásila omezující opatření (mezinárodní sankce) vůči Turecku, a to v souvislosti s jeho nepovolenými vrtnými činnostmi ve východním Středomoří. Jedná se o tzv. autonomní sankce EU, které nemají základ v sankcích stanovených v rezolucích Rady bezpečnosti OSN. Omezení, jež musí být od dnešního dne uplatňována, spočívají jednak v zákazu vstupu do EU a průjezdu přes území jejích členských států konkrétních fyzických osob a dále ve zmrazení aktiv (majetku) a zákazu přímého i nepřímého zpřístupnění jakýchkoli finančních prostředků a hospodářských zdrojů konkrétním fyzickým nebo právnickým osobám. Seznamy těchto osob a subjektů jsou přílohou obou předpisů a jakkoli jsou k datu vyhlášení sankcí nenaplněné, je třeba v případě potřeby vždy ověřit (např. prostřednictvím portálu EUR-Lex nebo prostřednictvím Sankční mapy EU ) aktuální stav. V podrobnostech FAÚ odkazuje přímo na zmíněné právní předpisy EU, kterými se sankce vůči Turecku stanovují.

ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2019/1894 ze dne 11. listopadu 2019 o omezujících opatřeních vzhledem k nepovoleným vrtným činnostem Turecka ve východním Středomoří 529.54 KB stáhnout
NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2019/1890 ze dne 11. listopadu 2019 o omezujících opatřeních vzhledem k nepovoleným vrtným činnostem Turecka ve východním Středomoří 542.29 KB stáhnout

24.10.2019

Seznam zemí, vůči nimž EU uplatňuje omezující opatření

Finanční analytický úřad zveřejňuje seznam zemí, vůči jejichž osobám, subjektům či orgánům se prostřednictvím předpisů EU uplatňují omezující opatření. Podrobněji se s příslušnými předpisy a případnými vodítky k nim lze seznámit na webové stránce www.sanctionsmap.eu.


16.10.2019

Zavedení sankcí Evropské unie vůči Nikaragui

Finanční analytický úřad informuje, že dnešním zveřejněním rozhodnutí Rady (SZBP) 2019/1720 a nařízení Rady (EU) 2019/1716 v Úředním věstníku EU vyhlásila Rada EU omezující opatření (mezinárodní sankce) vůči Nikaragui. Jedná se o tzv. autonomní sankce EU, které nemají základ v sankcích stanovených v rezolucích Rady bezpečnosti OSN. Omezení, jejichž účinnost nastala okamžitě dnem 16. října 2019, spočívají jednak v zákazu vstupu do EU a průjezdu přes území jejích členských států konkrétních fyzických osob a dále ve zmrazení aktiv (majetku) a zákazu přímého i nepřímého zpřístupnění jakýchkoli finančních prostředků a hospodářských zdrojů konkrétním fyzickým nebo právnickým osobám. Seznamy těchto osob a subjektů jsou přílohou obou předpisů a jakkoli jsou k datu vyhlášení sankcí nenaplněné, je třeba v případě potřeby vždy ověřit (např. prostřednictvím portálu EUR-Lex ) aktuální stav. V podrobnostech FAÚ odkazuje přímo na zmíněné právní předpisy EU, kterými se sankce vůči Nikaragui stanovují.

ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) ze dne 14. října 2019 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Nikaragui 520.62 KB stáhnout
NAŘÍZENÍ RADY EU ze dne 14. října 2019 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Nikaragui 646.82 KB stáhnout

19.06.2019

Zrušení sankcí EU vůči Maledivám

Finanční analytický úřad informuje, že dnem 19. června 2019 nabylo účinnosti rozhodnutí Rady (SZBP) 2019/993 ze dne 17. června 2019, kterým se zrušuje rozhodnutí (SZBP) 2018/1006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Maledivské republice a dále taktéž nařízení Rady (EU) 2019/985 ze dne 17. června 2019, kterým se zrušuje nařízení (EU) 2018/1001 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Maledivské republice (Úřední věstník EU L160). Aktualizovaný seznam zemí, vůči nimž se uplatňují mezinárodní sankce je k dispozici v sekci Stanoviska FAÚ v článku Seznam vysoce rizikových zemí.


12.09.2017

Sankce EU ve vztahu k Rusku - žádost o povolení podle čl. 3, resp. čl. 4 odst. 3 nařízení (EU) č. 833/2014 a pokyny Komise

Ministerstvo financí společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu informuje o postupu vývozů v případech, na které dopadají nově vyhlášené sankce EU, přijaté vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině. Tyto sankce jsou účinné od 1. srpna 2014.

Manuál k postupu při sankcích vůči Rusku (pdf) 219.17 KB stáhnout
Žádost o vývozní povolení pro zboží a technologie (docx) 21.49 KB stáhnout

Pokyny Evropské komise k provádění některých ustanovení nařízení (EU) č. 833/2014:

V souvislosti s některými omezeními, stanovenými v oblasti mezinárodních sankcí vůči Rusku FAÚ zveřejňuje „Pokyny Komise k provádění některých ustanovení nařízení (EU) č. 833/2014“. Tyto pokyny, vypracované formou odpovědí na otázky vyvstalé v praxi provádění protiruských sankcí, Komise vydává s cílem zajistit jednotné provádění stanovených mezinárodních sankcí ze strany vnitrostátních orgánů a dotčených stran. Komise deklaruje, že jde o její interpretaci některých ustanovení předmětného nařízení. Účelem není pojednávat vyčerpávajícím způsobem o všech ustanoveních nebo vytvořit nová legislativní pravidla. Podle zakládajících smluv může právně závazný výklad aktů vydávaných orgány Unie podávat pouze Soudní dvůr Evropské unie.V návaznosti na dosavadní zkušenosti s praktickou aplikací sankcí vůči Rusku Komise svým oznámením naposledy ze dne 25. 8. 2017 pokyny aktualizovala a doplnila.

Pokyny Komise k provádění některých ustanovení nařízení (EU) č. 833/2014_cs (pdf) 613.67 KB stáhnout
Pokyny Komise k provádění některých ustanovení nařízení (EU) č. 833/2014_en (pdf) 539.63 KB stáhnout

Související předpisy EU:

  • rozhodnutí Rady 2014/512/SZBP ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině

Dále byla přijata omezení týkající se zboží pocházejícího z Krymu nebo ze Sevastopolu v reakci na jejich protiprávní anexi. Při obchodování s partnery z Ruska je proto třeba dbát i na dodržování stanovených omezení vůči subjektům na Krymu. Mimo jiné nelze vyvážet zboží uváděné v příloze III nařízení Rady (EU) č. 692/2014, pokud by bylo určeno ke konečnému použití na Krymu. Příslušná opatření jsou obsažena v těchto dokumentech:

  • rozhodnutí Rady 2014/386/SZBP ze dne 23. června 2014 o omezeních týkajících se zboží pocházejícího z Krymu nebo ze Sevastopolu v reakci na jejich protiprávní anexi
  •  nařízení Rady (EU) č. 692/2014 ze dne 23. června 2014 o omezeních dovozu zboží pocházejího z Krymu nebo ze Sevastopolu do Unie v reakci na jejich protiprávní anexi

18.02.2016

Sankce vůči Íránu

V souvislosti s množícími se dotazy k aktuálnímu vývoji sankcí vůči Íránu FAÚ informuje, že dnem 16. ledna 2016 nastal tzv. implementation day1, neboli se od tohoto dne staly použitelné předpisy rušící nebo pozastavující většinu omezujících opatření (sankcí) uvalených v minulosti na Írán v souvislosti s jeho jaderným programem. V praxi to znamená, že většina protiíránských sankcí byla od tohoto data zrušena, nicméně některé dosavadní zákazy byly nahrazeny povinností mít obchody s určitým zbožím či technologiemi předem schválené příslušným orgánem.  Takovým orgánem budou podle charakteru zboží či technologií zpravidla Licenční správa Ministerstva průmyslu a obchodu nebo Státní úřad pro jadernou bezpečnost.

Dosavadní omezení v podobě povinnosti předem oznámit FAÚ převody finančních prostředků do/z Íránu, resp. při vyšších hodnotách předem žádat o povolení takových převodů, byla zcela a bez náhrady zrušena. Znamená to, že od 16. ledna 2016 lze převody s íránskými osobami provádět bez těchto oznámení či povolení.

FAÚ však současně důrazně upozorňuje, že rušení protiíránských sankcí bude postupným procesem a tudíž nynější, jakkoli rozsáhlé, uvolnění sankcí není zrušením úplně všech omezení v celém jejich rozsahu. V platnosti i nadále zůstávají např. povinnost zmrazit finanční prostředky a hospodářské zdroje patřící určitým, v přílohách VIII, IX, XIII a XIV nařízení Rady (EU) č. 267/2012 vyjmenovaným, osobám, subjektům či orgánům, stejně jako povinnost zamezit takovým osobám, subjektům, či orgánům v přístupu k finančním prostředkům a hospodářským zdrojům.

V podrobnostech FAÚ odkazuje na příslušné předpisy a dokumenty k této problematice se vážící, jimiž jsou především:

Rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2231 (2015) (PDF) 2.98 MB stáhnout
Rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2231 (2015) (WORD) 144.08 KB stáhnout
Rozhodnutí Rady 2015_1863 412.48 KB stáhnout
Nařízení Rady 2015_1861 1.18 MB stáhnout
Prováděcí nařízení 2015_1862 352.80 KB stáhnout
Informace 2016/C 15 I/01 o datu použitelnosti nařízení Rady (EU) 2015/1861 a prováděcího nařízení Rady (EU) 2015/1862 972.13 KB stáhnout
Rozhodnutí Rady 2016_37 305.41 KB stáhnout

1Termín z harmonogramu plnění JCPOA – Joint Comprehensive Plan Of Action (Společný komplexní akční plán), který je součástí rezoulce Rady bezpečnosti 2231 (2015)

Vodítka k protiíránským sankcím

Pro usnadnění orientace v problematice uvolňovaných protiíránských sankcí Komise vydala tzv. „vodítka“. Dokument „Information Note on EU sanctions to be lifted under the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)“ - Informativní poznámka o zrušení sankcí EU v rámci společného komplexního akčního plánu - kromě popisné části obsahuje (kapitola č. 7) v souvislosti s ukončením sankcí často kladené otázky a odpovědi na ně. Před sjednáváním obchodů s íránskými osobami FAÚ doporučuje veřejnosti se s vodítky seznámit. Dokument lze stáhnout zde:

http://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2016/01/16-iran-council-lifts-all-nuclear-related-eu-sanctions/

Informační poznámka k JCPOA. Aktualizováno 3. srpna 2017 (pdf) 557.73 KB stáhnout


FAÚ také upozorňuje, že v platnosti zůstávají beze změny omezující opatření stanovená v souvislosti s porušováním lidských práv v Íránu, vycházející z rozhodnutí Rady 2011/235/SZBP a z nařízení Rady (EU) č. 359/2011 (obě ve znění pozdějších předpisů).

Rozhodnutí Rady 2011/235/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým osobám a subjektům s ohledem na situaci v Íránu 780.45 KB stáhnout
Nařízení Rady (EU) č. 359/2011 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, subjektům a orgánům s ohledem na situaci v Íránu 823.34 KB stáhnout

Žádosti o vývozní povolení podle čl. 10d a 15a nařízení (EU) č. 267/2012

FAÚ v této souvislosti dále informuje, že je orgánem příslušným k vydávání povolení podle článků 10d a 15a nařízení (EU) č. 267/2012 v aktuálně účinném znění. Žádosti o povolení ve vztahu k položkám na seznamu v příloze VIIA či VIIB lze podat na formuláři. Přílohou žadatel doloží skutečnosti v žádosti tvrzené (zejména smlouvu – alespoň pracovně přeloženou do češtiny, objednávku či proforma fakturu, fakturu, na jejichž základě se obchod uskutečňuje, popis zboží včetně fotodokumentace a uvedení způsobu jeho konečného užití, údaje o příjemci a konečném uživateli včetně údajů o jejich vlastnické struktuře).
Vzhledem k tomu, že oba citované články 10d a 15a také uvádějí výčet podmínek, za nichž povolení udělit nelze, je nezbytné, aby žadatel v žádosti doložil, že vyvážené zboží není v rozporu s těmito podmínkami.
Žádosti se doručují do datové schránky FAÚ (adresa: egi8zyh) anebo doporučenou poštou na adresu FAÚ: Finanční analytický úřad, P.O. Box 675, Jindřišská 14, 111 21 Praha 1 .
O přijatých žádostech FAÚ vede řízení podle správního řádu se základní lhůtou k vyřízení 30 dnů od doručení žádosti, která může být v souladu se správním řádem prodloužena o dalších 30 dní. S ohledem na tzv. „notifikační“ povinnost uloženou v čl. 10d odst. 3, resp. čl. 15a odst. 3 nařízení (EU) č. 267/2012 FAÚ vyzývá žadatele, aby ve vlastním zájmu předkládali žádosti kompletní a v dostatečném předstihu před uvažovaným termínem vývozu.

Žádost o vyvozní povolení dle nařízení Rady (EU) č. 267/2012 21.31 KB stáhnout

16.01.2015

Změna ve způsobu publikování právních předpisů EU v oblasti mezinárodních sankcí

Doporučení k využívání alternativního přístupu k právu EU

V souvislosti se současným vývojem v oblasti mezinárodních sankcí FAÚ upozorňuje, na neaktuálnost některých internetových stránek spravovaných Komisí, případně Radou (EU). Ne vždy se lze bezvýhradně spolehnout na zapracování všech změnových a prováděcích předpisů.
Z tohoto důvodu FAÚ mění způsob publikování právních předpisů EU z taxativního výčtu, na uvedení odkazů do aplikace EUR-Lex, kde  lze nalézt konsolidovaná znění včetně navazujících (změnových či prováděcích) předpisů.