Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Sankce vůči Íránu

 

V souvislosti s množícími se dotazy k aktuálnímu vývoji sankcí vůči Íránu FAÚ informuje, že dnem 16. ledna 2016 nastal tzv. implementation day1, neboli se od tohoto dne staly použitelné předpisy rušící nebo pozastavující většinu omezujících opatření (sankcí) uvalených v minulosti na Írán v souvislosti s jeho jaderným programem. V praxi to znamená, že většina protiíránských sankcí byla od tohoto data zrušena, nicméně některé dosavadní zákazy byly nahrazeny povinností mít obchody s určitým zbožím či technologiemi předem schválené příslušným orgánem.  Takovým orgánem budou podle charakteru zboží či technologií zpravidla Licenční správa Ministerstva průmyslu a obchodu nebo Státní úřad pro jadernou bezpečnost.

Dosavadní omezení v podobě povinnosti předem oznámit FAÚ převody finančních prostředků do/z Íránu, resp. při vyšších hodnotách předem žádat o povolení takových převodů, byla zcela a bez náhrady zrušena. Znamená to, že od 16. ledna 2016 lze převody s íránskými osobami provádět bez těchto oznámení či povolení.

FAÚ však současně důrazně upozorňuje, že rušení protiíránských sankcí bude postupným procesem a tudíž nynější, jakkoli rozsáhlé, uvolnění sankcí není zrušením úplně všech omezení v celém jejich rozsahu. V platnosti i nadále zůstávají např. povinnost zmrazit finanční prostředky a hospodářské zdroje patřící určitým, v přílohách VIII a IX nařízení Rady (EU) č. 267/2012 vyjmenovaným, osobám, subjektům či orgánům, stejně jako povinnost zamezit takovým osobám, subjektům, či orgánům v přístupu k finančním prostředkům a hospodářským zdrojům.

V podrobnostech FAÚ odkazuje na příslušné předpisy a dokumenty k této problematice se vážící, jimiž jsou především:         

Dokumenty ke stažení

Rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2231 (2015) (PDF) 2.98 MB stáhnout
Rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2231 (2015) (WORD) 144.08 KB stáhnout
Rozhodnutí Rady 2015_1863 412.48 KB stáhnout
Nařízení Rady 2015_1861 1.18 MB stáhnout
Prováděcí nařízení 2015_1862 352.80 KB stáhnout
Informace 2016/C 15 I/01 o datu použitelnosti nařízení Rady (EU) 2015/1861 a prováděcího nařízení Rady (EU) 2015/1862 972.13 KB stáhnout
Rozhodnutí Rady 2016_37 305.41 KB stáhnout

 

Rozhodnutí Rady 2010/413/SZBP

Nařízení Rady (EU) č. 267/2012

 

Tzv. "vodítka" k protiíránským sankcím

Informační poznámka k JCPOA. Aktualizováno 3. srpna 2017 (pdf) 557.73 KB stáhnout

1Termín z harmonogramu plnění JCPOA – Joint Comprehensive Plan Of Action (Společný komplexní akční plán), který je součástí rezoulce Rady bezpečnosti 2231 (2015)

FAÚ také upozorňuje, že v platnosti zůstávají beze změny omezující opatření stanovená v souvislosti s porušováním lidských práv v Íránu, vycházející z rozhodnutí Rady 2011/235/SZBP a z nařízení Rady (EU) č. 359/2011 (obě ve znění pozdějších předpisů).

Žádosti o vývozní povolení podle čl. 10d a 15a nařízení (EU) č. 267/2012

FAÚ v této souvislosti dále informuje, že je orgánem příslušným k vydávání povolení podle článků 10d a 15a nařízení (EU) č. 267/2012 v aktuálně účinném znění. Žádosti o povolení ve vztahu k položkám na seznamu v příloze VIIA či VIIB lze podat na formuláři. Přílohou žadatel doloží skutečnosti v žádosti tvrzené (zejména smlouvu – alespoň pracovně přeloženou do češtiny, objednávku či proforma fakturu, fakturu, na jejichž základě se obchod uskutečňuje, popis zboží včetně fotodokumentace a uvedení způsobu jeho konečného užití, údaje o příjemci a konečném uživateli včetně údajů o jejich vlastnické struktuře).
Vzhledem k tomu, že oba citované články 10d a 15a také uvádějí výčet podmínek, za nichž povolení udělit nelze, je nezbytné, aby žadatel v žádosti doložil, že vyvážené zboží není v rozporu s těmito podmínkami.
Žádosti se doručují do datové schránky FAÚ (adresa: egi8zyh) anebo doporučenou poštou na adresu FAÚ: Finanční analytický úřad, P.O. Box 675, Jindřišská 14, 111 21 Praha 1 .
O přijatých žádostech FAÚ vede řízení podle správního řádu se základní lhůtou k vyřízení 30 dnů od doručení žádosti, která může být v souladu se správním řádem prodloužena o dalších 30 dní. S ohledem na tzv. „notifikační“ povinnost uloženou v čl. 10d odst. 3, resp. čl. 15a odst. 3 nařízení (EU) č. 267/2012 FAÚ vyzývá žadatele, aby ve vlastním zájmu předkládali žádosti kompletní a v dostatečném předstihu před uvažovaným termínem vývozu.
Pro usnadnění orientace v problematice uvolňovaných protiíránských sankcí Komise vydala tzv. „vodítka“. Dokument „Information Note on EU sanctions to be lifted under the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)“

EU Information Note JCPOA 507.96 KB stáhnout

(Informativní poznámka o zrušení sankcí EU v rámci společného komplexního akčního plánu) kromě popisné části obsahuje (kapitola č. 7) v souvislosti s ukončením sankcí často kladené otázky a odpovědi na ně. Před sjednáváním obchodů s íránskými osobami FAÚ doporučuje veřejnosti se s vodítky seznámit. Dokument lze stáhnout zde:
http://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2016/01/16-iran-council-lifts-all-nuclear-related-eu-sanctions/ 

Dokumenty ke stažení

Žádost o vyvozní povolení dle nařízení Rady (EU) č. 267/2012 21.31 KB stáhnout