Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Zpřísnění sankcí vůči Severní Koreji

28.02.2017

Dne 28. února 2017 byly v Úředním věstníku EU publikovány nové předpisy, jimiž Evropská unie reaguje na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 2321 (2016) a s účinností od 1. března 2017 zpřísňuje dosavadní omezující opatření (mezinárodní sankce) vůči Severní Koreji. Konkrétně se jedná o rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/345, kterým se mění rozhodnutí Rady 2016/849/SZBP, a dále o nařízení Rady (EU) 2017/330, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 329/2007.

Vedle zákazu dovozu mědi, niklu, stříbra, zinku, se zakazuje dovoz soch a dovoz vrtulníků a plavidel z KLDR. Zpřísňují se také zákazy v odvětví dopravy. Zcela se zakazuje financování nebo finanční podpora obchodu se Severní Koreou, včetně udělování vývozních úvěrů, záruk nebo pojištění osobám nebo subjektům zapojeným do takového obchodu.

S účinností od 1. března 2017 se také úvěrovým a finančním institucím v EU zakazuje otevírat nové účty diplomatickým misím KLDR, konzulárním úřadům KLDR a jejich členům, významným způsobem se redukuje počet stávajících (již otevřených) bankovních účtů diplomatických misí, konzulárních úřadů a jejich severokorejských členů, a to na 1 bankovní účet na misi (úřad) KLDR či jejich člena ve státě akreditace. Dosavadní bankovní účty uvedených subjektů úvěrové a finanční instituce v EU uzavřou nejpozději do 11. dubna 2017. Další fungování těchto účtů nebo zřízení nových pro uvedené subjekty je možné jen na základě rozhodnutí FAÚ.

Nově se zakazuje pronájem či jakékoli jiné zpřístupnění nemovitostí osobám, subjektům či orgánům vlády Severní Koreje, pro jakékoli jiné než diplomatické či konzulární účely. Zakazuje se také přímý nebo nepřímý pronájem nemovitostí od osob, subjektů nebo orgánů vlády Severní Koreje, stejně jako se zakazuje účast na jakýchkoli aktivitách spojených s užíváním nemovitostí vlastněných, pronajímaných či jinak oprávněně užívaných osobami, subjekty či orgány vlády Severní Koreje, s výjimkou ustanovení o zboží a službách, které jsou nezbytné k fungování diplomatických misí nebo konzulárních úřadů podle Vídeňských konvencí a které nemohou být využity jako přímý či nepřímý zdroj příjmu či prospěchu vlády Severní Koreje.


27.05.2016

V návaznosti na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 2270 (2016) zpřísnila Rada EU sankce uplatňované vůči severokorejskému režimu. V této souvislosti Rada přijala dne 27. května 2016 nařízení (EU) 2016/841, kterým mění nařízení (ES) č. 329/2007.

S účinností od 29. května 2016 se zakazují dodávky, prodej nebo převod dalších věcí, materiálů a vybavení souvisejících se zbožím a technologií dvojího užití do KLDR. Zakazují se také investice ze strany KLDR a jejích státních příslušníků na území podléhajícím jurisdikci členských států EU a investice ze strany státních příslušníků nebo subjektů EU v KLDR. Dále se mj. zavádí zákaz dovozu luxusního zboží z KLDR, jakož i zákaz poskytování finanční podpory obchodu s KLDR včetně udělování vývozních úvěrů, záruk nebo pojištění osobám nebo subjektům zapojeným do takového obchodu, pokud by tato finanční podpora mohla přispět k programům KLDR v oblasti jaderných zbraní nebo balistických raket nebo k jiným zakázaným činnostem či k obcházení stanovených zákazů.

Úvěrovým a finančním institucím v EU se zakazuje zahajovat jakékoli transakce, pokračovat v nich nebo se jich účastnit s úvěrovými a finančními institucemi se sídlem v KLDR; s pobočkami nebo dceřinými společnostmi úvěrových a finančních institucí se sídlem v KLDR uvedenými v příloze VI; s úvěrovými a finančními institucemi, které nemají sídlo v KLDR, avšak jsou ovládány osobami, orgány nebo subjekty se sídlem v KLDR, uvedenými v příloze VI, ledaže takové transakce jsou podle nařízení (ES) č. 329/2007 přípustné a byly v souladu s tímto nařízením povoleny anebo povolení podle citovaného nařízení nevyžadují.

Nově se zavádí zákaz převodů finančních prostředků do a z KLDR, nejsou-li takové převody výslovně povoleny předem. Povoleny mohou být pouze transakce:

  • týkající se potravin, zdravotní péče či zdravotnického vybavení nebo jsou určeny pro zemědělské či humanitární účely; osobních remitencí; uplatňování výjimek; nebo
  • spojené s konkrétní obchodní smlouvou, která není zakázána nebo nutné výlučně k provádění projektů financovaných EU pro účely rozvoje;
  • související s diplomatickou nebo konzulární misí či mezinárodní organizací požívající výsad podle mezinárodního práva, pokud mají být tyto transakce použity pro služební účely diplomatických misí nebo konzulárních úřadů či mezinárodní organizace;
  • nutné výlučně k provádění projektů financovaných EU nebo jejími členskými státy pro rozvojové účely v přímé reakci na potřeby civilního obyvatelstva nebo v rámci prosazování denuklearizace;
  • týkající se plateb k uspokojení pohledávek vůči KLDR, jejím státním příslušníkům nebo právnickým osobám, orgánům nebo subjektům založeným nebo zřízeným podle práva KLDR a transakce podobné povahy, které nepřispívají k zakázaným činnostem, a to případ od případu a pokud dotčený členský stát oznámil ostatním členským státům a Komisi alespoň deset dnů předem svůj záměr udělit povolení.

Z uvedených transakcí ty, které nepřevyšují hodnotu 15 000 EUR, nevyžadují žádné předchozí povolení. Transakce v hodnotě 15 000 EUR a vyšší vyžadují předchozí povolení Finančního analytického úřadu. Není přitom rozhodující, zda se převod finančních prostředků uskutečňuje v rámci jedné operace nebo v rámci několika zjevně spolu souvisejících operací. Za převody finančních prostředků se považují jak elektronicky, tak neelektronicky provedené bezhotovostní platby, platby v hotovosti či např. prostřednictvím šeků.Předchozí povolení nevyžadují transakce a převody finančních prostředků, které jsou nezbytné pro služební účely diplomatických misí či konzulárních úřadů členských států EU nebo mezinárodních organizací požívajících v KLDR výsad podle mezinárodního práva. K provádění povolených transakcí s KLDR Rada EU stanovuje úvěrovým a finančním institucím konkrétní požadavky ohledně provádění kontroly klienta a dalších opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu. 

Žádosti o povolení převodů do/z KLDR spolu s dokumenty dokládajícími skutečnosti v žádosti uváděné Finanční analytický úřad přijímá elektronicky prostřednictvím své datové schránky (egi8zyh) nebo v originále doporučenou poštou na svou doručovací adresu, případně, po předchozí dohodě osobně v sídle FAÚ.