Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Základní informace o sankcích

Finanční analytický úřad je od 1. ledna 2017 pověřen vnitrostátní koordinací při provádění mezinárodních sankcí v České republice. Jako právní nástupce Finančního analytického útvaru Ministerstva financí plní funkci tzv. kompetentního (příslušného) orgánu.

Dne 21. ledna 2020 vznikla při Ministerstvu financí jako poradní a koordinační orgán Meziresortní koordinační skupina pro provádění mezinárodních sankcí v České republice. Skupině předsedá zástupce FAÚ a na její činnosti se podílí zástupci řady dalších institucí. Blíže viz Statut a Jednací řád níže.

Statut mezirezortní koordinační skupiny pro provádění mezinárodních sankcí v České republice 432.68 KB stáhnout
Jednací řád mezirezortní koordinační skupiny pro provádění mezinárodních sankcí v České republice 422.67 KB stáhnout

Mezinárodní sankce jsou souhrn omezujících opatření, jež mezinárodní společenství (OSN, EU) používají jako nástroj k udržení nebo obnovení mezinárodního míru a bezpečnosti, k ochraně základních lidských práv a k boji proti terorismu. V současnosti jsou přijímány příslušnými orgány (Rada bezpečnosti OSN, Rada EU či Evropská komise) v podobě rezolucí či rozhodnutí a nařízení. Mohou spočívat např. v omezení obchodu a služeb včetně peněžních služeb a služeb na finančních trzích, v omezení cestování konkrétních fyzických osob, v omezeních na úseku dopravy a spojů, technické infrastruktury, ale i na poli vědeckotechnických, případně i kulturních a sportovních styků. Podle charakteru omezujících opatření se na provádění mezinárodních sankcí a na kontrole jejich dodržování vedle FAÚ dále podílí v rámci své působnosti i jiná ministerstva a státní orgány (viz přehled kontaktů níže).

Pro ČR, jakožto členský stát obou jmenovaných společenství, jsou mezinárodní sankce právně závazné a vynutitelné. Sankce stanovené v rezolucích RB OSN se v členských státech EU provádí nejčastěji prostřednictvím rozhodnutí a nařízení Rady EU či Komise. Rozhodnutí a nařízení Rady EU či Komise jsou přímo použitelná a zpravidla nevyžadují přijímání žádných dalších předpisů na národní úrovni v jednotlivých členských zemích. V některých případech, v nichž mezinárodní sankce nevycházejí z rezoluce RB OSN, ale tyto byly stanoveny jen na úrovni EU, hovoříme o tzv. autonomních sankcích EU. Takové sankce jsou závazné a vynutitelné výhradně v EU, resp. jsou povinni se jimi řídit všichni občané členských zemí EU. Naopak, pro případ, že je sankce přijata pouze Radou bezpečnosti OSN a orgány EU nepřijmou vlastní bezprostředně účinný předpis, vydá vláda v rámci zmocnění zákona o provádění mezinárodních sankcí k realizaci sankcí RB OSN své nařízení.

Tam, kde podrobnosti provádění mezinárodních sankcí neupravuje přímo použitelný předpis (rozhodnutí, nařízení Rady či Komise), uplatní se vnitrostátní úprava, v ČR stanovená v zákoně č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí v platném znění k 1. červenci 2017.

Zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí v platném znění k 1. červenci 2017 401.26 KB stáhnout

Úloha FAÚ spočívá v koordinaci postupu při provádění mezinárodních sankcí na národní úrovni. Vedle toho, jako příslušný orgán, FAÚ rozhoduje o výjimkách z hospodářských a finančních sankcí (jsou-li přípustné a není-li příslušný jiný správní orgán), zajišťuje správu zmrazeného (zajištěného) majetku a kontroluje a vynucuje (kromě omezení v oblasti obchodu se zbraněmi nebo strategickým zbožím a technologiemi, kde je příslušným Ministerstvo průmyslu a obchodu) dodržování závazných mezinárodních sankcí. Vedle FAÚ kontrolu dodržování mezinárodních sankcí v rámci své působnosti vykonávají všechny státní orgány, do jejichž působnosti patří výkon kontroly, a Česká národní banka u jí kontrolovaných subjektů.

K zákonu o provádění mezinárodních sankcí byly vydány prováděcí vyhlášky o podrobnostech způsobu plnění oznamovací povinnosti a o služebním průkazu pověřených pracovníků Ministerstva financí a nařízení vlády č. 210/2008 Sb. k provedení zvláštních opatření k boji proti terorismu. Cílem naposledy uvedeného předpisu je v souladu se zákonem o provádění mezinárodních sankcí zamezit přístup k finančním a hospodářským zdrojům vyjmenovaným státním příslušníkům členských států Evropského společenství a subjektům sídlícím na území členských států. Konkrétně sankce spočívají v omezeních nebo zákazech v oblasti finančních a  nvestičních služeb a dodávek zboží. Přijetím uvedeného nařízení vlády Česká republika uplatňuje ekonomické sankce podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1373(2001) a společného postoje Rady 2001/931/SZBP o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu.

K postupu při uplatňování mezinárodních sankcí FAÚ vydává metodické pokyny.

Oznamovací povinnost o existenci majetku, na který se vztahují mezinárodní sankce, má každý, u koho se takový majetek nachází. Oznámení přijímá Finanční analytický úřad:

písemně na adresu Finanční analytický úřad, P.O. BOX 675, Jindřišská 14, 111 21 Praha 1;

ústní podání a osobní doručení písemného oznámení v sídle FAÚ je třeba domluvit předem telefonicky na telefonních číslech:

v pracovní dny v době od 8.00 hod. do 16.00 hod. na čísle +420 257 044 501,

mimo tuto dobu na čísle +420 603 587 663;

faxem lze podat oznámení o majetku na telefonním čísle Finančního analytického úřadu +420 257 044 502;

elektronicky na adresu: fau@mfcr.cz nebo datovou schránkou: egi8zyh;

Stát prostřednictvím Finančního analytického úřadu při splnění oznamovací povinnosti přebírá odpovědnost za majetek, podléhající mezinárodním sankcím.

Stejně jako České republice hrozí při neplnění závazků postih od orgánů OSN nebo EU, tak i porušování mezinárodních sankcí soukromými osobami nebo podnikatelskými a jinými subjekty může být postihováno citelnou pokutou, v nejzávažnějších případech i prostředky trestního práva (trestný čin Porušení mezinárodních sankcí podle § 410 trestního zákoníku). Je proto třeba, aby každý, kdo udržuje nebo hodlá navázat jakékoli obchodní nebo i jiné styky do „rizikových“ oblastí nebo s „rizikovými“ osobami, vždy včas ověřil, zda jeho partner není uveden mezi těmi, s nimiž jsou tyto omezeny nebo přímo zakázány.

Kontakty na příslušné orgány

Ministerstvo obrany ČR (MO)

Sekce legislativní a právní
Tychonova 1
160 00 Praha 6

Tel.: +420 973 201 111

E-mail: e-podatelnaMO@army.cz

IS DS: hjyaavk

Česká národní banka (ČNB)

Na Příkopě 28
115 03 Praha 1

Tel.: +420 224 411 111
Fax: +420 224 412 404

E-mail: podatelna@cnb.cz

IS DS: 8tgaiej

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB)

Senovážné nám. 9
110 00 Praha 1

Tel.: +420 221 624 111
Fax: +420 224 223 133

E-mail: podatelna@sujb.cz

IS DS: me7aazb

Generální ředitelství cel (GŘC)

Odbor 21 - celní
P. O. Box 12
Budějovická 4
140 96 Praha 4

Tel.: +420 261 331 111

Fax.: +420 261 332 300

E-mail: podatelna@cs.mfcr.cz

IS DS: 7puaa4c

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Sekce mezinárodních vztahů a evropských záležitostí
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Tel.: +420 234 811 111

Fax: +420 234 811 397

E.-mail: posta@msmt.cz 

IS DS: vidaawt

Ministerstvo vnitra ČR (MV)

Odbor bezpečnostní politiky
P. O. Box 21/OBP
Nad Štolou 3
170 34 Praha 7

Tel.: +420 974 833 522
Fax: +420 974 832 660

E-mail: posta@mvcr.cz

IS DS: 6bnaawp

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Licenční správa
Na Františku 32
110 15 Praha 1
Česká republika

Tel.: +420 224 907 111

Fax: +420 224 907 690
E-mail: info@mpo.cz

IS DS: bxtaaw4

Ministerstvo zahraničních věcí ČR (MZV)

Odbor Společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU
Loretánské nám. 5
118 00 Praha 1
Česká republika

Tel.: +420 224 182 987
Fax: +420 224 184 040

E-mail: epodatelna@mzv.cz

IS DS: e4xaaxh

Finanční analytický úřad

Finanční analytický úřad
Poštovní přihrádka 675

Jindřišská 14
111 21 Praha 1

Osobní doručení:

Podatelna FAÚ
Washingtonova 11

110 00 Praha 1

Tel: +420 257 044 501
Tel: +420 603 587 663
Fax: +420 25704 4502

E-mail: fau@mfcr.cz

IS DS: egi8zyh

FAÚ upozorňuje, že vedle mezinárodních a tedy i v ČR závazných a vynutitelných mezinárodních sankcí, stanovených OSN či EU, některé státy (včetně některých členských států EU) mohou uplatňovat ještě své tzv. národní sankce. Nejedná se však v žádném případě o jakkoli související problematiku se sankcemi OSN či EU. Tyto „národní sankce“ nejsou v ČR právně závazné ani vynutitelné. Problematika sankcí tohoto typu nespadá do agend FAÚ, mohou však být posuzovány jako rizikový faktor například při hodnocení klienta povinné osoby.


Postup v případě neoprávněného zařazení na některý ze závazných sankčních seznamů (EU, OSN)

Postup lze uplatnit v případě, že se domníváte, že jste na seznamu uvedeni neoprávněně, v případě, že došlo k Vašemu falešnému ztotožnění s osobou na sankčním seznamu, a v případě, že osoba na sankčním seznamu zemřela nebo byla zrušena.

Pokud Vám v důsledku falešného ztotožnění s osobou na mezinárodním sankčním seznamu (OSN nebo EU) byl s odůvodněním na tuto shodu zablokován v České republice jakýkoli majetek (finanční prostředky nebo hospodářské zdroje), obraťte se na Finanční analytický úřad, který v takovém případě může rozhodnout postupem podle § 12 sankčního zákona.

O jednotlivých vynětích ze sankčních seznamů a jejich aktualizacích informuje FAÚ v sekci Aktuálně o sankcích a povinné osob podle AML zákona prostřednictvím Moneywebu. Finanční prostředky a hospodářské zdroje osob a subjektů vyňatých ze sankčních seznamů musí být ihned uvolněny. Povinnost uvolnit zmrazený majetek se vztahuje na všechny fyzické i právnické osoby a jiné entity bez právní osobnosti včetně povinných osob podle AML zákona.

Žádost o vynětí ze sankčního seznamu EU včetně podpůrných dokumentů je možné zaslat poštou na adresu:

Council of the European Union
General Secretariat
DG C 1C
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

nebo e-mailem na adresu: sanctions@consilium.europa.eu

Osoby a subjekty zařazené na sankční seznam EU mají rovněž možnost žalovat Radu před Tribunálem EU v souladu s články 263 odst. 4 a 6 a 275 odst. 2 Smlouvy o fungování EU.

Žádost o vynětí ze sankčního seznamu OSN pro ISIL (Da’iš) a al-Káidu se podává ombudsmanovi při sankčním výboru OSN pro ISIL (Da’iš) a al-Káidu

Office of the Ombudsperson to the ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions Committee
Room DC2-2206
United Nations
New York, NY 10017
United States of America
Tel: +1 212 963 2671
E-mail: ombudsperson@un.org

Žádost lze adresovat úřadu ombudsmana přímo s využitím výše uvedených kontaktů anebo prostřednictvím MZV níže popsaným způsobem.

Žádost o vynětí z ostatních sankčních seznamů OSN se podává v souladu s postupem podle rezoluce č. 1730 (2006) na tzv. Focal Point:

Focal Point for De-listing
Security Council Subsidiary Organs Branch
Room DC2 2034
United Nations
New York, N.Y. 10017
United States of America
Tel. +1 917 367 9448
Fax. +1 917 367 0460
E-mail: delisting@un.org

Státní příslušníci ČR a osoby s dlouhodobým pobytem v ČR včetně podnikatelských subjektů registrovaných v ČR své žádosti o vynětí z ostatních sankčních seznamů OSN včetně podpůrných dokumentů zasílají na Ministerstvo zahraničních věcí buď prostřednictvím e-mailové adresy sankce@mzv.cz nebo prostřednictvím datové schránky MZV či prostřednictvím poštovní adresy MZV.

Ministerstvo zahraničních věcí
Loretánské náměstí 5
118 00 Praha 1
E-mail: sankce@mzv.cz

Adresa datové schránky MZV: e4xaaxh