Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Převoz peněz přes hranice

Převoz peněz přes hranice

Od roku 2005 platí povinnost hlásit od limitu 10 000 EUR převoz hotovosti a stanovených platebních či investičních nástrojů přes vnější hranice Evropské Unie (původně Evropského společenství, viz níže) dovnitř i ven, stanovená v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2005 ze dne 26. října 2005, o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Společenství nebo je opouštějící.

V České republice je tato povinnost upravena v § 41 zákona č. 253/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Každá fyzická osoba při vstupu do České republiky z oblasti mimo území Evropských společenství a při výstupu z České republiky do takové oblasti písemně oznámí celnímu orgánu dovoz a vývoz platných platidel v české nebo cizí měně, cestovních šeků nebo peněžních poukázek směnitelných za hotové peníze, cenných papírů na doručitele nebo na řad, jakož i dalších investičních nástrojů, které jsou podepsané, ale neobsahují jméno příjemce, v úhrnné hodnotě 10 000 EUR nebo vyšší.

Stejnou povinnost má právnická osoba, která věci výše uvedené dováží nebo vyváží. Tuto povinnost plní za právnickou osobu fyzická osoba, která má tyto věci při sobě při překročení hranice území Evropských společenství.

Výše uvedené povinnosti se vztahují také na osoby, které přes vnější hranice Evropských společenství odesílají nebo přijímají poštovní nebo jinou zásilku, která obsahuje výše uvedené věci.

Společný formulář EU pro splnění oznamovací povinnosti převozu peněžních prostředků:

CS - formulář EU pro splnění oznamovací povinnosti převozu peněžních prostředků (doc) 590.00 KB stáhnout
EN - formulář EU pro splnění oznamovací povinnosti převozu peněžních prostředků (doc) 532.50 KB stáhnout
RU - formulář EU pro splnění oznamovací povinnosti převozu peněžních prostředků (doc) 533.50 KB stáhnout

 

Celní území Evropských společenství

Nařízení (EU) č. 1889/2005 i § 41 zákona č. 253/2008 Sb. používá termín „Evropské společenství“ a zkráceně „Společenství“. S účinností od 1. prosince 2009, tzv. Lisabonskou smlouvou, bylo Evropské společenství nahrazeno Evropskou unií (zkráceně jen „Unie“) jako jeho nástupkyní. Území, na které se při vstupu nebo výstupu vztahují omezení stanovená v nařízení (EU) č. 1889/2005, je ve smyslu této změny aktuálně stanoveno jako „celní území Unie“ v čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie:

1. Celní území Společenství zahrnuje následující území, včetně jejich teritoriálních vod, vnitřních vod a vzdušného prostoru:

— území Belgického království,

— území Bulharské republiky,

— území České republiky,

— území Dánského království, s výjimkou Faerských ostrovů a Grónska,

— území Spolkové republiky Německo, s výjimkou ostrova Helgoland a území Büsingen (smlouva ze dne 23. listopadu 1964 mezi Spolkovou republikou Německo a Švýcarskou konfederací),

— území Estonské republiky,

— území Irska,

— území Řecké republiky,

— území Španělského království, s výjimkou Ceuty a Melilly,

— území Francouzské republiky, s výjimkou francouzských zámořských zemí a území, na něž se vztahuje část čtvrtá Smlouvy o fungování EU,

— území Chorvatské republiky,

— území Italské republiky, s výjimkou obcí Livigno a Campione d’Italia a vnitrozemských vod jezera Lugano mezi břehem a politickou hranicí oblasti od Ponte Tresa k Porto Ceresio,

— území Kyperské republiky v souladu s ustanoveními aktu o přistoupení z roku 2003,

— území Lotyšské republiky,

— území Litevské republiky,

— území Lucemburského velkovévodství,

— území Maďarska,

— území Malty,

— území Nizozemského království v Evropě,

— území Rakouské republiky,

— území Polské republiky,

— území Portugalské republiky,

— území Rumunska,

— území Republiky Slovinsko,

— území Slovenské republiky,

— území Finské republiky,

— území Švédského království,

— území Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, britských Normanských ostrovů a ostrova Man.

2.  Následující území nacházející se mimo území členských států, a to včetně jejich teritoriálních vod, vnitřních vod a vzdušného prostoru, se považují s ohledem na úmluvy a smlouvy, které se na ně vztahují, za součást celního území Unie:

a) FRANCIE

území Monaka, jak je vymezuje celní úmluva podepsaná v Paříži dne 18. května 1963 (Journal officiel de la République française (Úřední věstník Francouzské republiky) ze dne 27. září 1963, s. 8679);)

b) KYPR

Území výsostných oblastí Spojeného království na Akrotiri a Dhekelii, jak je vymezuje Smlouva o založení Kyperské republiky podepsaná v Nikósii dne 16.  srpna 1960 (United Kingdom Treaty Series No 4 (1961) Cmnd. 1252).

Další informace lze nalézt na webu Celní správy ČR - Dovoz a vývoz finančních prostředků