Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Stanoviska FAÚ

26.2 2021

Uplatňování povinností podle AML zákona ve vztahu k advokátním úschovám

Pokud dojde ke sjednání úschovy peněz klientem či správě cizího (klientova) majetku u advokáta a jejich uložení na zvláštní účet advokáta u banky, pak jsou povinnou osobou ve smyslu § 2 AML zákona ve vztahu k těmto finančním prostředkům a majetku, jak advokát, tak i banka, která úschovní účet vede, a obě tyto povinné osoby musí plnit své zákonné povinnosti stanovené tímto právním předpisem. 

Úschovní účet neboli účet úschovy je zvláštní typ účtu vedený u úvěrové instituce, který je určený k ukládání finančních prostředků třetích osob svěřených majiteli účtu (v tomto případě advokátovi) do úschovy nebo správy, a to na základě smlouvy mezi majitelem účtu a třetím subjektem uzavřené v souladu se zvláštními předpisy. Finanční prostředky, se kterými advokát v tomto případě nakládá nebo které spravuje prostřednictvím úschovního účtu, jsou pro něj věcí cizí. Účty úschov mají omezené funkce platebního styku a režim jejich vedení a fungování je stanoven nejen na smluvním základě mezi úvěrovou institucí a advokátem/notářem, kteří jsou dle AML zákona povinnými osobami, ale též na základě právních či stavovských předpisů. Pokud je každá úschova či správa samostatně identifikovaná, vztahuje se na tyto finanční prostředky pojištění vkladů (pro každou úschovu/správu majetku zvlášť), což stanovuje § 41e odst. 6 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách. Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii (dále jen „zákon o advokacii“), upravuje v § 56 a § 56a správu cizího majetku advokátem, přičemž § 56 odst. 1 stanovuje podmínku, že peníze či jiný majetek přijatý advokátem do správy je advokát povinen uložit na zvláštní účet zpravidla vedený u banky a dle § 56a odst. 3 je advokát povinen uzavřít s klientem smlouvu o správě majetku (v případě úschovy smlouvu o úschově). Jde tedy o požadavek zákona o advokacii na oddělení majetku klienta (jakožto věci cizí) od majetku advokáta a obdobnou podmínku stanovenou v zákoně o bankách pro účely pojištění takových vkladů. 

Z výše uvedeného tedy lze učinit závěr, že účet úschovy je produktem, který úvěrové instituce vedou a nabízejí pouze klientům, kteří mají speciální postavení (v tomto případě advokáti/notáři) a jsou současně sami povinnou osobou podle § 2 odst. 1 písm. g) AML zákona. Režim vedení a využívání tohoto účtu je speciální zejména s ohledem na spravování cizího majetku na úschovním účtu klienta, přičemž kontrolu a identifikaci klientů resp. majitelů tohoto majetku, který dávají advokátovi ke správě či do úschovy, má povinnost provádět primárně klient úvěrové instituce, v tomto případě advokát, ale úvěrová instituce je povinna, v souladu s příslušnými ustanoveními AML zákona, provádět ve vztahu ke svému klientovi – advokátovi – identifikaci a kontrolu klienta, která zahrnuje i požadavek na identifikaci vkladatele, jakožto skutečného majitele prostředků na účtu.

Vzhledem k výše uvedenému postavení advokáta, který je nejen povinnou osobou, ale i v postavení klienta jiné povinné osoby (banky), která má (mimo jiné) povinnost provádět kontrolu každého svého klienta dle § 9 AML zákona, je na místě zmínit rozsah kontroly klienta.  Toto AML opatření nemá záměrně zákonem stanoven rozsah a tento je ponechán na povinné osobě, aby prostřednictvím něj mohla plnit další zákonné povinnosti (např. dle § 15a, § 18, § 21a, § 24). Naplnění zásady KYC, stanovení rizikovosti konkrétního klienta a  odhalování podezřelého obchodu prostřednictvím kontroly klienta v praxi znamená mít o klientovi nejen dostatek informací, ale činit i další opatření, aby se povinná osoba byť nevědomky nepodílela na jeho protiprávní činnosti. Pokud je tedy advokát v postavení povinné osoby a klienta, může banka v souladu s § 9 AML zákona požadovat jeho součinnost v potřebném rozsahu, kterou je advokát dle § 9 odst. 7 povinen poskytnout včetně předložení příslušných dokladů. V tomto kontextu je třeba vyložit § 27 odst. 1 a 2 AML zákona, které je zvláštním ustanovením o advokátech a notářích, kdy je ve vztahu k advokátům jako klientům banky povinnost kontroly klienta zúžena.

Advokát není považován za povinnou osobu a vztahuje se na něj výjimka z plnění povinností advokáta[1] při výkonu činností, které spadají pod pojem právní služby. Dle § 1 odst. 1 zákona o advokacii tento zákon upravuje podmínky, za nichž mohou být poskytovány právní služby, jakož i poskytování právních služeb advokáty. Poskytování právních služeb v sobě (dle § 1 odst. 2 zákona o advokacii) zahrnuje zastupování v řízení před soudy a jinými orgány, obhajobu v trestních věcech, udělování právních porad, sepisování listin, zpracování právních rozborů a další formy právní pomoci, jsou-li vykonávány soustavně a za úplatu. Jedná se o taxativní výčet činností v § 1 odst. 2 zákona o advokacii, což odpovídá doslovnému výčtu v ustanovení § 27 odst. 1 AML zákona pod písmeny a) až d). Vzhledem k tomu, že správa cizího majetku včetně přijímání peněz a listin do úschovy za účelem jejich vydání dalším osobám mezi tyto taxativně vymezené činnosti nespadá (není právní službou ve smyslu zákona o advokacii), nelze tedy takové jednání subsumovat pod ustanovení § 27 odst. 1 AML zákona. V souladu s výše uvedeným je třeba také vykládat otázku povinnosti mlčenlivosti advokáta stanovenou v § 21 zákona o advokacii, podle níž je advokát povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s poskytováním právních služeb. Jelikož provádění úschov peněz a správa cizího majetku není v taxativním výčtu poskytování právních služeb stanovena, z toho jednoznačně vyplývá, že advokátní mlčenlivost nemůže být oprávněným důvodem pro to, aby advokát odmítl bance součinnost při kontrole klienta, tj. sdělit totožnost vkladatele prostředků do úschovy nebo správy a jejich zdroj.

Pokud tedy advokát jako klient banky zprostředkuje např. platbu soudního poplatku či složení kauce pro svého klienta prostřednictvím svého úschovního účtu na účet soudu, nesouvisí toto jednání s poskytováním právní služby, a tudíž je v rámci takového jednání povinnou osobou v rozsahu § 2 odst. 1 písm. g) bod 4 AML zákona. V takovém případě se nejedná o úschovu finančních prostředků, ale dojde k aplikaci ustanovení pro oblast správy cizího majetku s cílem naplnit klientem požadovanou službu, která spočívá v jednání jménem klienta nebo na jeho účet při platbě, převodu prováděném při bezhotovostní i hotovostním platebním styku, které směřuje k pohybu peněz nebo jej přímo vyvolá (bod 4 výše uvedeného ustanovení). V takovém případě není podstatné, zda advokát bude klienta v daném řízení zastupovat, či nikoliv. Proto nelze výjimku podle § 27 odst. 1 aplikovat na jednání spojené s realizací platby soudního poplatku či kauce, byť tuto platbu pro svého klienta zprostředkuje advokát.

Tento závěr podporuje skutečnost, že platba soudního poplatku ani kauce není speciálním kvalifikovaným jednáním, které by mohl provádět pouze advokát, ale k realizaci tohoto úkonu může dojít i prostřednictvím jakéhokoliv jiného subjektu, anebo i přímo klientem bez využití zprostředkovatele. Výjimka z obecného režimu AML zákona, která se vztahuje na advokáty a notáře, je účelově odůvodněna jejich speciálním, zákonem chráněným postavením jakožto garantů ústavního práva na právní pomoc. Provádí-li advokát činnost, kterou může provádět i ten, kdo toto speciální postavení nemá, je zjevné, že taková činnost nesouvisí s účelem uvedené výjimky.

Konkrétně povinnosti kontroly klienta v § 9, povinnosti oznámit podezřelý obchod v § 18 a informační povinnosti v § 24.


04.09.2020

Specifika provádění identifikace nezletilých osob pro účely AML zákona

Při identifikaci nezletilých osob při vzniku obchodního vztahu v souladu s § 7 odst. 2 písm. b) zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu („AML zákona“), typicky půjde o zakládání platebního účtu, je nutné rozlišovat, zda bude mít nezletilý rovněž dispoziční oprávnění k nakládání s prostředky na účtu (bude sám používat platební kartu, elektronické bankovnictví) či nikoliv.

Má-li mít nezletilý rovněž dispoziční právo k danému účtu, je v souladu s požadavky AML zákona nezbytné, aby proběhla identifikace nezletilé osoby povinnou osobou v plném rozsahu.

Ustanovení § 8 odst. 5 AML zákona stanoví, že pokud je klient zastoupen zákonným zástupcem, provádí se identifikace zákonného zástupce podle pravidel stanovených pro identifikaci v odst. 2 tohoto ustanovení a zákonný zástupce poté doloží identifikační údaje zastoupeného, tedy dané nezletilé osoby. Toto ale platí pouze v případě, že nezletilá osoba nebude mít dispoziční oprávnění k účtu, který je na její jméno zakládán.  Pokud bude požadavek ze strany klienta takový, aby nezletilá osoba byla oprávněna sama nakládat s finančními prostředky na účtu, pouhé doložení jeho identifikačních údajů ve smyslu § 8 odst. 5 AML zákona zde tedy nepostačí.

V takovém případě je nutné provést plnou identifikaci nezletilé osoby některým z následujících způsobů:

-    identifikace za fyzické přítomnosti (§ 8 odst. 2 písm. a) AML zákona)
Podmínkou je, že nezletilý disponuje průkazem totožnosti ve smyslu § 4 odst. 6 AML zákona (doklad vydaný orgánem veřejné správy, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a z něhož je patrná podoba, popřípadě i jiný údaj umožňující identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele). Může jít například o občanský průkaz nebo pas, rodný list nepostačuje z důvodu absence vyobrazení držitele.
-    zprostředkovaná identifikace (§ 10 AML zákona)    
Lze využít možnosti zprostředkované identifikace podle § 10 AML zákona, kdy identifikován bude přímo nezletilý. Podmínkou zde ovšem opět je, že nezletilá osoba disponuje průkazem totožnosti ve smyslu § 4 odst. 6 AML zákona.
-    převzetí identifikace podle § 11 odst. 5 AML zákona
Provedení identifikace agentem za fyzické přítomnosti je analogií identifikace provedené přímo pracovníkem povinné osoby. Podmínkou je, že nezletilý disponuje průkazem totožnosti ve smyslu § 4 odst. 6 AML zákona.
-    převzetí identifikace podle § 11 odst. 7 AML zákona
Pokud nezletilý není majitelem jiného účtu, pak v tomto případě není možné využít postupu podle § 11 odst. 7 AML zákona.


Pokud pro nezletilou osobu nebude zřizováno dispoziční oprávnění k účtu a disponentem účtu bude pouze zákonný zástupce nezletilého, v takovém případě je na základě § 8 odst. 5 AML zákona postačující provést identifikaci ve smyslu § 8 odst. 2 AML zákona pouze u tohoto zákonného zástupce. Ten má potom povinnost doložit identifikační údaje nezletilého, přičemž AML zákon nestanoví bližší podmínky pro naplnění tohoto požadavku. Jednou z možností doložení je předložení rodného listu, jímž se také postaví na jisto existence vazby mezi nezletilým a zákonným zástupcem (tedy to, že tento vztah mezi předmětnými osobami skutečně existuje). Skutečnost, že nezletilý ještě nedisponuje průkazem totožnosti ve smyslu § 4 odst. 6 AML zákona zde tedy není překážkou.


05.11.2018

Seznam vysoce rizikových zemí

V souvislosti s často se opakujícími dotazy ohledně seznamu tzv. rizikových zemí vydává Finanční analytický úřad následující doporučení. Toto doporučení je primárně určeno pro povinné osoby ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů
z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AML zákon“), ale praktické využití může nalézt i u široké veřejnosti, např. u subjektů obchodujících s některou z těchto jurisdikcí.
Povinnost zohlednit faktory možného vyššího rizika včetně faktorů zeměpisného rizika vyplývá povinným osobám z ustanovení § 21a odst. 1 AML zákona.
Z demonstrativního výčtu faktorů možného vyššího zeměpisného rizika, jak jsou tyto uvedeny v bodě 3 přílohy 2 k AML zákonu, je zřejmé, že hledisek, pro které může být konkrétní země považována za rizikovou, je celá řada.
Uvedený seznam rizikových zemí by měl být považován za minimální standard, přičemž v závislosti na mezinárodním vývoji logicky nejde v žádném případě o seznam konečný. Finanční analytický úřad nikterak nebrání jeho rozšíření podle konkrétních okolností, naopak doporučuje s tímto seznamem pracovat a lze jej jistě rozšiřovat o země rizikové i z dalších hledisek, kupříkladu se nabízí do něj zařadit země všeobecně považované za tzv. daňové ráje. Tyto země FAÚ do seznamu nezařazuje z důvodu absence definice takového pojmu. Bude tudíž na každé povinné osobě či dalších uživatelích tohoto seznamu, o jaké další jurisdikce si svůj seznam rizikových zemí rozšíří.
V neposlední řadě by nemělo být opomenuto riziko spojené s uplatňováním mezinárodních sankcí na vybrané osoby, subjekty a orgány. Přehledně se lze s příslušnými předpisy seznámit na webové stránce www.sanctionsmap.eu.

AKTUÁLNÍ - Seznam vysoce rizikových zemí EU a FATF k 1.3. 2021(xlsx) 12.65 KB stáhnout
AKTUÁLNÍ - Seznam zemí s uplatňováním mezinárodních sankcí k 16. 3. 2021 13.27 KB stáhnout

Archiv Seznamů zemí s uplatňováním mezinárodních sankcí a Seznamů vysoce rizikových zemí EU a FATF.


13.04.2018

Identifikace prostředků na účtech advokátní úschovy

V případě sjednání úschovy peněz u advokáta v podobě jejich uložení na zvláštní účet advokáta u banky, jsou povinnou osobou ve smyslu § 2 AML zákona ve vztahu k této úschově jak advokát, tak banka a oba musí plnit své zákonné povinnosti, stanovené tímto právním předpisem. Banka je povinna, v souladu s příslušnými ustanoveními AML zákona, provádět ve vztahu ke svému klientovi – advokátovi – identifikaci a kontrolu klienta, která zahrnuje i požadavek na identifikaci vkladatele, jakožto skutečného majitele prostředků na účtu.

Podle § 21 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, je advokát povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s poskytováním právních služeb. Provádění úschov peněz však není bezprostředně poskytováním právních služeb – jde o správu cizího majetku podle § 56 zákona o advokacii, přičemž na tuto činnost se ustanovení § 21 o povinnosti mlčenlivosti použije toliko přiměřeně. Z výše uvedeného jednoznačně vyplývá, že advokátní mlčenlivost nemůže být oprávněným důvodem pro to, aby advokát odmítl bance sdělit totožnost vkladatele prostředků do úschovy. Nadto je třeba uvést, že požadavek na identifikaci vkladatele jednoznačně směřuje k chraně klienta, neboť stanoví podmínky, za kterých je pohledávka z vkladu u banky pojištěna (viz. § 41c zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů). V případě, že by advokát porušil povinnost stanovenou zákonem o bankách s odkazem na povinnost mlčenlivosti, ohrozil by tím vklad svého klienta pro případ úpadku banky.


08.01.2018

Vztah AML zákona a nového zákona o platebním styku

Dne 13. ledna 2018 vstoupí v účinnost nový zákon o platebním styku (zákon č. 370/2017 Sb.) a jeho změnový zákon (zákon č. 371/2017 Sb.), kterým dochází i ke změně AML zákona, a to v definici povinné osoby, konkrétně § 2 odst. 1 bod 5), který nově zní „osoba oprávněná k poskytování platebních služeb nebo vydávání elektronických peněz“.
Protože v rámci nového zákona o platebním styku došlo k rozšíření pojmu platební služby, bude na základě výše uvedených legislativních změn AML zákon dopadat i na nové subjekty, na které dosud nedopadal. Konkrétně se jedná o subjekty poskytující službu nepřímého dání platebního příkazu a službu informování o platebním účtu.
Finanční analytický úřad (FAÚ) si je vědom specifické povahy činnosti těchto subjektů, která je v mnoha směrech značně odlišná od standardních úvěrových či finančních institucí, zejména tím, že přes tyto subjekty neprobíhají žádné přesuny finančních prostředků. Nicméně na druhou stranu je neoddiskutovatelné, že AML zákon se bude na tyto subjekty od 13. ledna 2018 vztahovat. FAÚ se jakožto hlavní regulátor v této oblasti vždy snaží aplikovat AML opatření jen v rámci a v rozsahu smyslu a účelu této právní úpravy. Vzhledem k výše uvedenému bude FAÚ vyžadovat od těchto subjektů přiměřenou, reálně proveditelnou a technicky možnou implementaci opatření stanovených AML zákonem. Konkrétně bude nutné, aby identifikace klienta byla prováděna vždy, pokud to AML zákon vyžaduje (tj. při obchodech v hodnotě nad 1000 EUR a v dalších případech, uvedených v § 7 odst. 2) a to v rozsahu stanoveném AML zákonem, ale provádění kontroly klienta, jejímž cílem je zejména zjistit smysl a účel a zamýšlenou povahu obchodu a původ peněžních prostředků, standardně vyžadováno nebude. Nicméně protože tyto subjekty mohou mít přehled o aktivitách na jednom či více účtech svého klienta, jejich povinností bude kromě identifikace zejména  monitorování a vyhodnocování transakcí a v případě, že bude některá transakce či transakční chování klienta podezřelé ve smyslu AML zákona, bude nahlášeno formou oznámení o podezřelém obchodu FAÚ.


03.08.2017

Aktualizovaná stanoviska k některým ustanovením zákona č. 253/2008 Sb.

Finanční analytický úřad vydává aktualizovaná stanoviska k některým ustanovením zákona č. 253/2008 Sb.

Aktualizovaná stanoviska k některým ustanovením zákona č. 253/2008 Sb. 46.78 KB stáhnout

12.07.2017

Poskytování odpovědí na dotazy v oblasti působnosti Finančního analytického úřadu

Protože se stále vyskytují nejasné a obtížně uchopitelné dotazy, FAÚ stanovil základní pravidla pro podání kvalifikovaného dotazu, kterými by se měli řídit zejména žadatelé o poskytnutí stanovisek k výkladu právních předpisů, souvisejících s jeho činností.

Pravidla pro kvalifikované dotazy 133.86 KB stáhnout

23.06.2017

Identifikace klienta na dálku

Ustanovení o identifikaci na dálku je nově upraveno v § 11 odst. 7 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML zákon) od 1. 1. 2017. Není již vázáno na „spotřebitelské“ smlouvy a je tedy otevřeno pro jakýkoli typ klienta včetně právnické osoby. Využít jej mohou jen úvěrové instituce a vymezené finanční instituce (uvedené v § 2 odst. 1 písm. b) bodech 1 až 11 AML zákona) při uzavírání písemné smlouvy (i elektronicky, viz § 562 NOZ) o finanční službě. Dokumenty související s identifikací zašle klient povinné osobě v kopii (nejlépe elektronicky, což sice není v zákoně uvedeno, ale povinná osoba si to může stanovit jako vlastní podmínku), přičemž tyto kopie musí splňovat kvalitativní podmínky podle § 10 odst. 4 AML zákona. Má-li být takto identifikována právnická osoba, je třeba doručit všechny dokumenty a údaje k identifikaci právnické osoby (u osoby v obchodním rejstříku ČR lze připustit odkaz a prohlášení o aktuálnosti tam uvedených informací). Současně se identifikuje k danému produktu za ni oprávněná fyzická osoba (příp. i více oprávněných osob). Je třeba doklad prokazující oprávnění jednající osoby, přičemž je na volbě povinné osoby úroveň ověření takového dokladu (např. plné moci), pokud zastoupení nevyplývá ze zákona (např. statutár, prokurista). K oprávněné osobě je třeba doručit kopie příslušných částí průkazu totožnosti a nejméně jednoho dalšího podpůrného dokladu v souladu s § 11 odst. 7 písm. a) bodem 1 AML zákona. Doklad potvrzující existenci účtu klienta podle § 11 odst. 7 písm. a) bodu 2 AML zákona se musí vztahovat skutečně ke klientovi, tzn. v případě právnické osoby se jedná o účet této právnické osoby. Zákon nestanoví, že oprávněná osoba v rámci nové smlouvy musí být současně disponentem tohoto ověřovacího účtu. Prostřednictvím tohoto účtu musí proběhnout ověřovací platba, jejíž směr ani hodnotu zákon nestanoví.

Při uvedeném postupu je třeba dodržet i podmínky uvedené v § 11 odst. 7 písm. c), § 11 odst. 9 a 10 a § 12 AML zákona. Lze jej spojit s úkony kontroly klienta podle § 9 AML zákona. Dokumenty doručené v elektronické podobě se uchovávají zásadně elektronicky, aby nedošlo k jejich zkreslení nebo znehodnocení skladováním; je třeba vzít v úvahu dobu uchování podle § 16 AML zákona.

Je přípustné využít tento postup i při identifikaci další oprávněné osoby k již existující finanční smlouvě, a to formou písemného dodatku smlouvy mezi klientem a povinnou osobou při splnění všech uvedených podmínek vč. kontrolní platby.

Zákonem jsou stanoveny základní (minimální) podmínky, které je třeba při provádění identifikace daným způsobem splnit. Ustanovení má fakultativní charakter, je na povinné osobě a jejím hodnocení rizik, zda pro daný produkt a typ klienta vůbec tento způsob identifikace připouští a jaká další bezpečnostní opatření při jejím prováděním uplatní. Je třeba uvážit zejména rizika zcizení identity nebo nedostatku informací v rámci počáteční kontroly klienta. Jako další prvky k omezení rizik lze uplatnit např. stanovení konkrétních přípustných typů průkazů totožnosti a podpůrných dokladů, vyžadování více průkazů totožnosti k identifikované fyzické osobě (ať v roli klienta nebo oprávněné osoby), ověření jednající osoby telefonicky nebo pomocí videopřenosu (v těchto případech je třeba jako součást identifikace uchovávat i záznam tohoto úkonu). U osob, které mají povinně datovou schránku, lze například vyžadovat doručování pouze touto cestou.


11.05.2017

Zjednodušená identifikace a kontrola klienta

Řádně prováděná identifikace a kontrola klienta je klíčovým prvkem AML/CFT prevence. Jejich účelem je jednoznačně ztotožnit klienta již na počátku obchodního vztahu či při realizaci jednotlivého obchodu a následně průběžně prověřovat jeho aktivity v rámci tohoto obchodního vztahu. Pokud nastane povinnost identifikace klienta podle § 7 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML zákon), povinná osoba provede identifikaci postupem podle § 8, případně podle § 10 až 12 AML zákona. Uplatní-li se povinnost kontroly klienta podle § 9 odst. 1 AML zákona, povinná osoba provede kontrolu klienta v souladu s dalšími ustanoveními § 9 AML zákona.

Ustanovení § 13 odst. 1 AML zákona umožňuje povinným osobám za určitých okolností provádět identifikaci a případně i kontrolu klienta ve vztahu k vyjmenovaným kategoriím klientů s potenciálně nižším ML/FT rizikem zjednodušeně, tedy bez postupů a plného rozsahu informací vyžadovaných v § 8 až 12 AML zákona. Obdobně § 13 odst. 2 AML zákona umožňuje využít zjednodušené postupy identifikace a kontroly klienta ve vztahu k některým nízkorizikovým produktům.

Použití zjednodušené identifikace a kontroly klienta není zcela bez hranic, vždy je při jeho aplikaci nutné vycházet i z § 13 odst. 3 AML zákona, přičemž podmínky uvedené v písm. a) až c) tohoto ustanovení jsou formulovány kumulativně a musí být vždy splněny všechny současně. V souladu s § 13 odst. 4 nelze tyto zjednodušené postupy použít u klienta, který je politicky exponovanou osobou.

Pro uplatnění § 13 odst. 1 AML zákona musí samozřejmě klient spadat do některé z kategorií, uvedených v tomto ustanovení (podmínky v jednotlivých bodech písm. f) uvedeného ustanovení jsou rovněž formulovány kumulativně). Dále musí být zjištěny veškeré identifikační údaje klienta v rozsahu podle § 5 AML zákona, nicméně způsob jejich opatření a případné ověření záleží již na povinné osobě. Velmi důležitým omezením je to, že zjednodušená identifikace a kontrola klienta není přípustná, pokud povinná osoba zjistí nebo má pochybnosti o tom, že klient, produkt nebo konkrétní obchod představuje zvýšené riziko zneužití pro účely praní peněz nebo financování terorismu. Skutečnost, že daný subjekt spadá do některé z kategorií vyjmenovaných v § 13 odst. 1 AML zákona, tedy nevylučuje jeho rizikovost. Např. některé subjekty mohou být infiltrovány nebo zneužity nelegálními strukturami. Proto v případě pochybností ve smyslu § 13 odst. 3 AML zákona, které vyvstanou např. na základě průběžného přezkoumávání obchodů ve smyslu § 9 odst. 2 písm. c) AML zákona, musí být takové subjekty patřičně rizikově kategorizovány, a to na začátku nebo i v průběhu obchodního vztahu Samozřejmě i tyto případy poté podléhají dalším opatřením, včetně povinnosti oznámit podezřelý obchod.

Konkrétní podmínky uplatňování zjednodušené kontroly a identifikace klienta je třeba posoudit v hodnocení rizik podle § 21a AML zákona. Pokud povinná osoba při své činnosti připouští využití § 13 AML zákona, musí ve svém hodnocení rizik ve shora uvedeném smyslu zhodnotit a popsat přípustnost zjednodušené identifikace a kontroly klienta u příslušných typů klientů a u konkrétních produktů či služeb a případně i nastavit přípustné meze těchto zjednodušených postupů. Významným zdrojem informací o rizikovosti jednotlivých typů klientů, produktů či situací je i národní hodnocení rizik.


10.05.2017

Stanovisko k PEP – subjekty zřizované státními institucemi či regionálními samosprávami

Podle § 54 odst. 8 zákona č. 253/2008 Sb., ve znění účinném od 1. ledna 2017, se opatření týkající se politicky exponovaných osob (dále jen PEP) uplatní ve stejném rozsahu vůči klientovi, jehož skutečným majitelem je PEP, a vůči osobě, o níž je povinné osobě známo, že jedná ve prospěch PEP. Jak je uvedeno i v Metodickém pokynu FAÚ č. 7 , neznamená to, že by se zpřísněná opatření zákona č. 253/2008 Sb., vůči PEP automaticky aplikovala například i na subjekty zřizované státními institucemi či regionálními samosprávami jen proto, že v jejich řídících orgánech z titulu zřizovatele figuruje PEP. U těchto typů právnických osob je dáno jejich podstatou a funkcí, že v pozici statutárů zpravidla působí PEP. Pokud je například členem řídícího orgánu nemocnice, zřizované městem, starosta tohoto města, který je z titulu své funkce politicky exponovanou osobou, není třeba na tuto nemocnici uplatňovat přísnější pravidla obchodního vztahu, stanovená zákonem č. 253/2008 Sb. vůči PEP. Nicméně pokud bude tentýž starosta statutárním orgánem jiného subjektu, ale již ne z titulu své funkce, vůči takovému subjektu se naopak v souladu s § 54 odst. 8 zákona č. 253/2008 Sb. doplňková opatření vůči PEP uplatní.


20.02.2017

Reakce na: "Chci pomoci ČSSD porazit Babišovo ANO"

Finanční analytický úřad provádí výkon státního dozoru nad plněním povinností stanovených zákonem o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu povinnými osobami. Mezi tyto však obchodní společnost, o níž se plzeňský hejtman Bernard zmiňuje ve svém rozhovoru, zcela určitě nepatřila a nepatří. Proto považuji jeho vyjádření o zvýšené četnosti kontrol ve společnosti Finančním analytickým úřadem za zcela nepravdivé. Úřad je centrálním místem pro sběr a analýzu „Oznámení o podezřelých obchodech“, které dostává od povinných osob.

Zdroj: E15 | Datum: 20.2.2017 | Rubrika: Rozhovor | Strana: 12 | Autor: Pavel Otto

 


 13.02.2017

Kopírování průkazů totožnosti

Průkaz totožnosti ve smyslu § 4 odst. 6 zákona č. 253/2008 Sb., lze bez souhlasu držitele pro účely zákonem stanovené kopírovat a v kopiích uchovávat jen tehdy, když to zákon výslovně ukládá, tedy pokud ze zákona kopírování takového dokladu vyplývá jako uložená povinnost. Např. v § 8 odst. 9 a v § 9 odst. 8 zákona č. 253/2008 Sb., se uvádí, že „povinná osoba může pro účely tohoto zákona pořizovat kopie nebo výpisy z předložených dokladů a zpracovávat takto získané informace k naplnění účelu tohoto zákona“. Jedná se o možnost, nikoli povinnost, nicméně pořizování kopií dokladů v rámci identifikace klienta lze jednoznačně doporučit jako nástroj vhodný z hlediska omezování rizik, spojených s procesem identifikace. Souhlas s kopírováním podle stanoviska uplatňovaného Úřadem na ochranu osobních údajů nelze ani vynucovat obecnými podmínkami obchodní či spotřebitelské smlouvy. Navíc uvedený text nehovoří přímo o průkazech totožnosti, ale obecně o dokladech předkládaných v souvislosti s identifikací či kontrolou klienta, přičemž na průkazy totožnosti jako je občanský průkaz či cestovní pas se vztahují zvláštní zákony (zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech), které lze v této souvislosti označit jako speciální i vůči zákonu č. 253/2008 Sb. Standardem tedy je zaznamenat příslušné identifikační údaje z předloženého průkazu totožnosti, přičemž tento úkon lze se souhlasem jeho držitele nahradit pořízením kopie takového průkazu. Naopak povinnost pořízení a uchování kopie průkazu totožnosti ukládá zákon č. 253/2008 Sb., v § 10 odst. 4 a v § 11 odst. 7 písm. a) bod 1.

 


12.02.2017

Zjišťování vlastnické a řídicí struktury klienta

V souladu s § 9 odst. 2 písm. b) zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML zákon), mají povinné osoby od 1. 1. 2017 jako součást kontroly klienta povinnost zjišťovat vlastnickou a řídící strukturu klienta. Současně AML zákon nově upravuje, že u statutárů a skutečných vlastníků (nejsou-li jednajícími osobami v daném obchodu či obchodním vztahu) se zjišťují nikoli identifikační údaje, ale jen údaje ke zjištění a ověření jejich totožnosti.

Důvodem tohoto opatření je zejména kontrola napojení klientů na subjekty, vůči nimž se uplatňují mezinárodní sankce pro podezření z šíření terorismu nebo zbraní hromadného ničení.

Pokud jde o povinnost zjišťování řídící struktury, za kterou je třeba považovat především statutární orgány, k naplnění tohoto zákonného požadavku považuje Finanční analytický úřad (FAÚ) za účelné v běžných situacích zjišťovat informace pouze do tzv. druhé úrovně, tedy v rozsahu všech statutárů klienta (pokud tito jsou právnickou osobou tak i jejich statutárů) a statutárů mateřské (ovládající) společnosti či společností. Tuto povinnost již není nutné vztáhnout na boční linii (tzn. na sesterské společnosti) ani na vlastníky v dalších úrovních, pokud k tomu není důvod vyplývající např. z hodnocení rizik pro daný obchod či obchodní vztah. V případě akciové společnosti, jejíž systém vnitřní struktury je dualistický (ve smyslu § 396 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích), by mělo být hlavním řídícím orgánem představenstvo. Jelikož však převládajícím trendem v řízení akciových společností i v ČR je tzv. „německý model“, kdy hlavní akcionáři jsou zastoupeni v dozorčí radě a dozorčí rada řídí představenstvo, které je tvořeno najatými manažery, bude zřejmě nutné buď charakter řízení blíže zkoumat u každé společnosti zvlášť, nebo příslušná opatření uplatňovat jak na představenstvo, tak na dozorčí radu.

Ve vztahu ke zjišťování skutečného majitele je třeba zjišťovat celý řetězec společností, vedoucí od klienta k jeho skutečnému majiteli a zakládající jeho postavení jako skutečného majitele. Podle § 29b AML zákona každá právnická osoba a osoba jednající za subjekt bez právní osobnosti (např. svěřenský fond) musí znát skutečné(ho) majitele takového subjektu a má povinnost odpovídající údaje o skutečném majiteli sdělit na žádost mj. i povinné osobě, pokud tyto údaje nebudou publikovány v evidenci, která by měla být funkční od 1. 1. 2018.