Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Poskytnuté informace dle zákona 106/1999Sb

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

V souladu s ustanovením § 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Finanční analytický úřad zveřejňuje v zájmu informování veřejnosti níže uvedené informace:


1. Oficiální název:

Finanční analytický úřad

Statutární orgán: Ing. Libor Kazda

 

2. Důvod a způsob založení:

Finanční analytický úřad (FAÚ) byl zřízen k 1. 1. 2017 zákonem č. 368/2016 Sb., novelizujícím zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML zákon).

Finanční analytický úřad je právním nástupcem Finančního analytického útvaru Ministerstva financí a plní funkci finanční zpravodajské jednotky pro Českou republiku. Jeho hlavním posláním je zajišťování úkolů, které pro něj vyplývají z AML zákona.


3. Organizační struktura:

V čele Finančního analytického úřadu stojí ředitel úřadu. Jednotlivé agendy a ostatní činnosti jsou zajišťovány dvěma odbory - Právní, jenž je dále členěn na dvě oddělení Mezinárodní a právní a oddělení Kontrolní, druhý odbor - Analytický se dle specializace dělí na oddělení Analýza I a Analýza II. Pracovní podmínky pro plnění úkolů ředitele úřadu, personální, ekonomické a technické zabezpečení provozu úřadu zajišťuje samostatné oddělení Kancelář ředitele.

 

 

 Organizační struktura FAÚ k 1. 1. 2017  

 

Ing. Libor Kazda - ředitel úřadu 259.62 KB stáhnout
Mgr. Markéta Hlavinová - ředitelka právního odboru 197.16 KB stáhnout
Ing. Jiří Vaněk - vedoucí samostatného oddělení Kancelář ředitele 246.41 KB stáhnout
Ing., Bc. Jiří Hylmar - ředitel analytického odboru 304.12 KB stáhnout

4. Kontaktní spojení:

sídlo: Washingtonova 1621/11, Praha 1, 110 00
telefon: +420 257 044 501
e-mail: fau@mfcr.cz
ID datové schránky: egi8zyh
doména: http://www.financnianalytickyurad.cz 

5. Výdajový bankovní účet:

1127011/0710 (Česká národní banka)

6. IČO

05575389

7. DIČ

CZ05575389

 

8. Rozpočet:

Finanční analytický úřad plní povinnost vyplývající ze zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a publikuje níže uvedené informace o rozpočtu úřadu v rámci aktuálního rozpočtového roku, návrhu rozpočtu pro rok 2018 a střednědobé výhledy pro roky 2019 a 2020.

Zveřejnění návrhu SR 2018 SDV 2019 a 2020 FAU 139.46 KB stáhnout


9. Žádosti o informace:

Informace jsou poskytovány podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


10. Příjem žádostí a dalších podání:

Žádosti, stížnosti a další podání lze podat u Finančního analytického úřadu (viz. Kontaktní spojení). Do vydání samostatného vnitřního předpisu Finančního analytického úřadu pro příjem žádostí, stížností a dalších podání a následný postup platí přiměřeně Obecné zásady pro přijímání žádostí o informace, jejich evidenci a jejich vyřizování Informační kanceláří Ministerstva financí a Obecné desatero pro posuzování žádostí o odškodnění za nezákonné rozhodnutí nebo nesprávný úřední postup v kompetenci ministerstva financí (zákon č. 82/1998 Sb.)


11. Opravné prostředky:

Proti rozhodnutí vydanému Finančním analytickým úřadem lze podat odvolání a to ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u Finančního analytického úřadu (viz. Kontaktní spojení). Odvolacím správním orgánem je Ministerstvo financí. Odvolání musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.


12. Nejdůležitější předpisy:

  • zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML zákon).
  • zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, v platném znění


13. Sazebník úhrad za poskytování informací:

  Ministerstvo financí je oprávněno podle § 17 zákona č. 106/1999 Sb. požadovat úhradu za poskytnutí těch informací, na něž se vztahuje informační povinnost. Výše úhrady nepřesahuje věcné náklady povinného subjektu.


14. Výroční zprávy a poskytování informací:

 viz Téma: Zprávy o činnosti


15. Úřední hodiny:

Den Úřední hodiny      
Pondělí 08:00 - 15:00
Úterý 08:00 - 15:00
Středa 08:00 - 15:00
Čtvrtek 08:00 - 15:00
Pátek 08:00 - 14:00


16. GDPR:

Ve spojitosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), Finanční analytický úřad uveřejňuje informaci o jmenování dne 25.05.2018 pověřence pro ochranu osobních dajů a zveřejňuje jeho identifikaci a kontaktní údaje.

Pověřenec GDPR: Bc. Petr Vydra
E-mail: dpo@fau.mfcr.cz
Tel.: +420 257 044 501


INFORMACE PODLE ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

V souladu s ustanovením § 28 odst. 1 písm. j) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, Finanční analytický úřad, jakožto zadavatel, uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám na PROFILU ZADAVATELE.