Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Zprávy o činnosti

Zpráva o činnosti Finančního analytického úřadu - rok 2020

Finanční analytický úřad v rámci publikační činnosti uveřejňuje výroční zprávu o činnosti Finančního analytického úřadu za rok 2020.

Výroční zpráva Finančního analytického úřadu za rok 2020 4.92 MB stáhnout

Zpráva o činnosti Finančního analytického úřadu - rok 2019

Finanční analytický úřad v rámci publikační činnosti uveřejňuje výroční zprávu o činnosti Finančního analytického úřadu za rok 2019.

Výroční zpráva Finančního analytického úřadu za rok 2019 5.02 MB stáhnout
Annual Report 2019 - Financial Analytical Office of the Czech Republic 4.20 MB stáhnout

Zpráva o činnosti Finančního analytického úřadu - rok 2018

Finanční analytický úřad v rámci publikační činnosti uveřejňuje výroční zprávu o činnosti Finančního analytického úřadu za rok 2018.

Výroční zpráva Finančního analytického úřadu za rok 2018 3.01 MB stáhnout
Annual Report 2018 - Financial Analytical Office of the Czech Republic 1.04 MB stáhnout

Zpráva o činnosti Finančního analytického úřadu - rok 2017

Finanční analytický úřad v rámci publikační činnosti uveřejňuje výroční zprávu o činnosti Finančního analytického úřadu za rok 2017.

Zpráva o činnosti Finančního analytického úřadu za rok 2017 3.76 MB stáhnout
Annual Report 2017 - Financial Analytical Office of the Czech Republic 7.96 MB stáhnout

Zpráva o činnosti Finančního analytického útvaru - rok 2016

Finanční analytický úřad v rámci publikační činnosti uveřejňuje výroční zprávu o činnosti Finančního analytického útvaru za rok 2016.

Zpráva o činnosti finančního analytického útvaru za rok 2016 1.36 MB stáhnout

Zpráva o činnosti Finančního analytického útvaru - rok 2015

Finanční analytický útvar v rámci publikační činnosti uveřejňuje výroční zprávu o činnosti za rok 2015.

Zpráva o činnosti finančního analytického útvaru za rok 2015 1.55 MB stáhnout

Zpráva o činnosti Finančního analytického útvaru - rok 2014

Finanční analytický útvar v rámci publikační činnosti uveřejňuje výroční zprávu o činnosti za rok 2014.

Zpráva o činnosti finančního analytického útvaru za rok 2014 924.19 KB stáhnout

Zpráva o činnosti Finančního analytického útvaru - rok 2013

Finanční analytický útvar v rámci publikační činnosti uveřejňuje výroční zprávu o činnosti za rok 2013.

Zpráva o činnosti finančního analytického útvaru za rok 2013 697.80 KB stáhnout

Zpráva o činnosti Finančního analytického útvaru - rok 2012

Finanční analytický útvar v rámci publikační činnosti uveřejňuje výroční zprávu o činnosti za rok 2012.

Zpráva o činnosti finančního analytického útvaru za rok 2012 911.37 KB stáhnout

Zpráva o činnosti Finančního analytického útvaru - rok 2011

Finanční analytický útvar v rámci publikační činnosti uveřejňuje výroční zprávu o činnosti za rok 2011.

Zpráva o činnosti finančního analytického útvaru za rok 2011 6.58 MB stáhnout

Zpráva o činnosti Finančního analytického útvaru - rok 2010

Finanční analytický útvar v rámci publikační činnosti uveřejňuje výroční zprávu o činnosti za rok 2010.

Zpráva o činnosti finančního analytického útvaru za rok 2010 672.44 KB stáhnout

Zpráva o činnosti Finančního analytického útvaru - rok 2009

Finanční analytický útvar v rámci publikační činnosti uveřejňuje výroční zprávu o činnosti za rok 2009.

Zpráva o činnosti finančního analytického útvaru za rok 2009 118.87 KB stáhnout

 

Zpráva o výsledcích činnosti Finančně analytického útvaru za období let 2000-2008

FAÚ působí již od roku 1996. V souladu se zákonem č. 61/1996 Sb. (nahrazen s účinností od 1. 9. 2008 zákonem č. 253/2008 Sb.) zajišťoval především tyto úkoly:

 • I. šetření podezřelých obchodů hlášených finančními institucemi (OPO), ale i dalších podnětů
 • II. kontrolní činnost a právní agendu spojenou s přípravou nového zákona a odvoláními finančních institucí proti uloženým pokutám, případně soudního vymáhání náhrady škody
 • III. spolupráci se zahraničím – Mezinárodní spolupráce FAÚ a další projekty.
I. Analytická činnost - šetření podezřelých obchodů

Základním úkolem útvaru bylo šetření podezřelých obchodů, získávání všech relevantních informací a jejich průběžná analýza s cílem zjistit, zda se jedná o podezření ze spáchání trestného činu, a v tomto případě zpracovat trestní oznámení. Statisticky lze vyjádřit výše uvedené za posledních pět let v jednoduchém přehledu: 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
přijato celkem OPO 1917 1750 1264 1970 3267 3404 3480 2048 2320
-z bankovní sféry 1565 1398 1023 1789 3040 3163 3239 1883 2090
-od jiných finančních institucí 352 352 241 181 227 241 241 165 226(+4*)
Celkem podáno trestních oznámení 104 101 115 114 103 208 137 102 78

* v oblasti jiných finančních institucí bylo navíc podáno OPO ze strany státních institucí 

 

Pro dokreslení lze uvést, že trestní oznámení podaná v jednotlivých letech představují vždy objemy řádu několika miliard Kč.

Počet hlášení o podezřelých obchodech mělo do roku 2006 vzrůstající trend a to nikoliv lineární ,ale blíží se exponenciálnímu růstu. V roce 2007 nastává zlom, který lze vysvětlit, zlepšující se kvalitou prvotního posuzování obchodů v bankách, které důkladněji vyhodnocují jednotlivé transakce. Rovněž o tom svědčí při nižším počtu podaných trestních oznámení oproti roku 2006 více jak trojnásobný nárůst souhrnné částky finančních prostředků, na kterou byla tato trestní oznámení podána.

Mimo šetření oznámení na podezřelé obchody FAÚ zpracovává informace pro zahraniční partnerské jednotky a to na základě zákonného ustanovení o mezinárodní spolupráci. V rámci spolupráce pak vyřizoval i dožádání orgánů činných v trestním řízení, zejména pak pro Útvar odhalování korupce a finanční kriminality SKPV PČR.

II. Kontrolní činnost

Na tomto úseku FAÚ plní funkci:

 • specializovaného dozorového orgánu nad právnickými a fyzickými osobami, kterým vznikají povinnosti podle zákona o praní peněz,
 • procesního orgánu, který vydává rozhodnutí podle zákona o správě daní a poplatků a rozhodnutí podle správního řádu,
 • metodického orgánu,
 • legislativní složky,
 • státní kontroly,
 • plní povinnosti účastníka řízení vůči soudům.

V průběhu roku 2007 připravil Finanční analytický útvar návrh nového zákona „proti praní peněz a financování terorismu“, který nabyl účinnosti 1. září 2008.

V rámci kontrolní činnosti spolupracoval FAÚ především s ČNB, která vedle svých dosavadních kompetencí v dohledu bankovním a devizovém, převzala po zrušení Komise pro cenné papíry v roce 2006 kontrolní oprávnění i tohoto zrušeného orgánu dohledu nad trhem s cennými papíry. V tomto směru spočívá spolupráce zejména v poskytování podkladů ke kontrolám na místě, které u jednotlivých kontrolovaných subjektů provádí příslušná pracoviště ČNB. Vedle toho FAÚ formou korespondenční kontroly sám posuzoval systémy vnitřních zásad, které povinné osoby musí v rámci své činnosti zavést a uplatňovat a které, některé z povinných osob musí v předepsané lhůtě také doručit FAÚ. Útvar průběžně doplňuje a rozšiřuje registr tzv. kontaktních osob, jehož účelem je, v případě potřeby, umožnit okamžitou vzájemnou součinnost mezi FAÚ a jednotlivými povinnými osobami.

V působnosti FAÚ jako metodického orgánu se někteří jeho pracovníci zapojují do lektorské činnosti, která směřuje zejména vůči některým povinným osobám, ale také je určena např. pro pracovníky kontroly a dohledu ČBN. Průběžně FAÚ poskytuje stanoviska k výkladu a aplikaci jednotlivých ustanovení zákona proti praní peněz a od nabytí účinnosti tzv. sankčního zákona také výklad jeho ustanovení v oblasti uplatňování mezinárodních sankcí, k jejichž dodržování se Česká republika zavázala. Tato stanoviska poskytuje FAÚ ad hoc na vyžádání jak státním institucím (např. jednotlivým ministerstvům, ČNB, v obecné rovině i orgánům činným v trestním řízení), tak soukromým subjektům z řad povinných osob, ale v případě potřeby i široké veřejnosti. Vedle těchto obecných výkladových stanovisek jsou v případech, kdy to platná legislativa umožňuje (nelze se dovolávat uložené povinnosti mlčenlivosti), poskytována stanoviska, resp. vyřizována dožádání např. orgánům činným v trestním řízení v konkrétních případech trestních věcí, a to jak těch, které byly iniciovány na základě podnětu FAÚ, tak těch, které tyto orgány zahájily z jiného podnětu.a jsou vedeny pro podezření z praní špinavých peněz nebo financování terorismu.

III. Mezinárodní spolupráce FAÚ a projekty

Mezinárodní spolupráce a speciální projekty

Mezinárodní výměna informací

Finanční analytický útvar je ze zákona oprávněn k výměně informací s orgány se stejnou věcnou příslušností - finančními zpravodajskými jednotkami. Mezinárodním právním rámcem této výměny informací je především multilaterální Štrasburská úmluva z roku 1990, doplněná v roce 2005 Varšavskou úmluvou, popřípadě dvoustranné mezivládní dohody, jejichž součástí je i spolupráce v oblasti boje proti praní peněz.
Mezi finančními zpravodajskými jednotkami je rovněž zvykem sjednávat tzv. Ujednání o porozumění (Memorandum of Understanding). Ujednání není podmínkou spolupráce se zahraničními partnery. Právním základem mezinárodní spolupráce FAÚ jsou již zmíněné mezinárodní smlouvy.

Mezinárodní výměna informací je statisticky sledována od roku 1998 a počet dotazů je uveden v následujícím přehledu:

 

Dotazy 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

zaslané do zahraničí

96

62

105

126

104

175

101

69

77

66

59

přijaté ze zahraničí

6

20

35

52

75

128

116

130

128

133

165

Vztahy FAÚ k mezinárodním institucím a organizacím

Egmotská skupina (Egmont Group)

Pro zkvalitnění vzájemné spolupráce se finanční zpravodajské jednotky sdružily v tzv. Egmontské skupině, která byla založena v roce 1995 v Bruselu. Tato organizace má již více než 100 členů. O členství rozhodují ředitelé členských finančních zpravodajských jednotek na svém jednání v rámci plenárního zasedání, které se koná jednou ročně. Kromě toho se dvakrát do roka schází Egmontské pracovní skupiny (Legal Working Group, Training Working Group, Outreach Working Group, IT Working Group a Operational Working Group). 

 • Legal Working Group – Právní pracovní skupina - vytváří a zdokonaluje vnitřní předpisy Egmontské skupiny a vyhodnocuje dotazníky zpracovávané kandidátskými jednotkami.
 • Training Working Group – Pracovní skupina pro vzdělávání - zabývá se organizováním konferencí, seminářů a panelových diskusí zaměřených na boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
 • Outreach Working Group – Pracovní skupina pro vnější vztahy - je zaměřena na finanční zpravodajské jednotky, které dosud nejsou členy Egmontské skupiny a spolupráci s mezinárodními organizacemi, podílejícími se rovněž na boji proti praní peněz a financování terorismu, jako je např. FATF , Moneyval (PC-R-EV), Rady Evropy , Světová banka , Mezinárodní měnový fond , Organizace spojených národů a další.
 • IT Working Group – Skupina pro informační technologie - která řeší problematiku analytických softwarů a elektronického enkryptovaného propojení mezi jednotkami.
 • Operational Working Group – Operativní pracovní skupina – zabývá se aspekty operativní spolupráce při mezinárodní výměně informací

Finanční analytický útvar je členem Egmontské skupiny již od roku 1996 a má dva stálé zástupce v pracovních skupinách - Operativní a IT. V listopadu roku 2002 bylo jednání pracovních skupin zorganizováno v Praze pod záštitou Finančního analytického útvaru. Na těchto jednáních bylo rozhodnuto o vytvoření další Egmontské pracovní skupiny IT Group (Skupina pro informační technologii), která řeší problematiku analytických softwarů a elektronického enkryptovaného propojení mezi jednotkami.